Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

Światowe Dziedzictwo UNESCO

 

Projekt został zrealizowany w położonym nad Nysą Łużycką polsko-niemieckim Parku Mużakowskim, którego polską częścią zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a częścią niemiecką saksońska fundacja Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno Park Mużakowski z Pałacem Księcia Pücklera Bad Muskau oraz Geopark Łuk Mużakowa są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt łączył działania o charakterze inwestycyjnym z pracami dokumentacyjnymi i badawczymi - archiwalnymi i archeologicznymi, oraz popularyzatorskimi, które zrealizowane zostały w ramach dwóch zadań w obu częściach parku.

Działania o charakterze inwestycyjnym  dotyczyły odbudowy i wyposażenia głównej części Domu Zdrojowego, obiektu wchodzącego w skład kompleksu historycznej zabudowy tzw. Parku Zdrojowego (części Parku Mużakowskiego położonej po stronie niemieckiej na pd. od Parku Zamkowego) oraz remontu konserwatorskiego Wiaduktu, zlokalizowanego po stronie polskiej, jednego z trzech zachowanych obiektów architektonicznych we wschodniej części parku. Również po stronie polskiej wykonane zostały prace dokumentacyjne, porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące historycznej szkółki i jej otoczenia oraz drzewostanu zachowanego na tym fragmencie parku.

Zadanie drugie miało charakter badawczy. Przeprowadzone zostały badania archiwalne poszerzające dotychczasowy zasób wiedzy o historii parku, w szczególności o okresie związanym z mecenatem Księcia Fryderyka Niderlandzkiego, właściciela Parku Mużakowskiego w latach 1847-81. W polskiej części parku miały miejsce badania archeologiczne niezachowanej infrastruktury historycznej szkółki, m. in. istniejącej tam zabudowy użytkowej.

Obu zadaniom towarzyszyły liczne wydarzenia promocyjne i działania informacyjne.

Partnerzy zorganizowali konferencję naukową, warsztaty, wystawy i wydarzenia plenerowe prezentujące wyniki badań i popularyzujące wiedzę o zabytku.  

Cel projektu, jakim był transgraniczny rozwój infrastruktury kulturowej i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego Parku Mużakowskiego przez odtworzenie obiektów kulturowych o ponadnarodowym charakterze historycznym i dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim, został z sukcesem osiągnięty.

Wspólne dobra kultury na pograniczu są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Park Mużakowski z Pałacem prowadzonym przez Fundację „Park Księcia Pücklera Bad Muskau oraz wpisany Geopark Łuk Mużakowa.

źródło: www.nid.pl 

 

Tytuł projektu: Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

Beneficjent Wiodący: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Partner projektu: Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”

Okres realizacji: 1 października 2016 – 30 września 2019

Dofinansowanie z EFRR: 1 089 299,05 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3384

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

www.muskauer-park.de/fachliches/

 

obrazek


Dowiedz się więcej o programie