Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 i 352

nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau

 

Zasadniczym celem projektu była poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego, a co za tym idzie, transgraniczna mobilność i przepustowość przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym priorytetem była trwała, sprawna i spójna infrastruktura w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym.

Najważniejsze założenia projektu:

 • usprawnienie przejazdów przez granicę
 • poprawa stanu i przepustowości dróg w obszarze przygranicznym
 • zapewnienie alternatywnych połączeń drogowych
 • wzrost mobilności ludności zapewniającej większy udział w życiu społecznym i gospodarczym
 • skrócenie czasu podróży przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • lepsza przewidywalność i organizacja transportu indywidualnego i publicznego
 • bezpieczniejszy i wyższy komfort podróżowania
 • zminimalizowanie trudu dojazdu do i z pracy mieszkańcom pogranicza oraz dogodniejszy dostęp do usług publicznych oferowanych w obszarze Trójstyku graniczących ze sobą państw.

 

Projekt zapewnił ciągłość dotychczasowych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i przyczynił się do likwidacji barier transportowych. Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć następujące cele:

 • poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (pieszego i kołowego) wszystkich jego uczestników
 • wzrost średniego dobowego ruchu wykorzystania dróg, jako połączeń alternatywnych
 • ułatwienie dostępu do przejścia granicznego w mieście Sieniawka – nowo wybudowanej przeprawy przez Nysę Łużycką – obiekt mostowy
 • podniesienie komfortu podróży, w tym poprawy stanu technicznego urządzeń obsługi podróżnych komunikacji zbiorowej
 • połączenie sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (z autostradą A-4 po stronie polskiej i niemieckiej, docelowo również z autostradą A-18, którą obecnie w większej części stanowi droga krajowa nr 18, a po stronie niemieckiej z autostradą nr 15)
 • połączenie z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz tzw. Trasy podsudeckiej)
 • uzupełnienie sieci dróg wojewódzkich już wyremontowanych łączących przejścia graniczne w rejonie Bogatyni i Zgorzelca tj. przejście graniczne PL-CZ w m. Kopaczów, przejście graniczne PL-DE w m. Sieniawka, przejście graniczne PL-DE w m. Radomierzyce, przejście graniczne PL-DE w m. Zgorzelec, co pozwala na wzrost ruchu transgranicznego trzech krajów
 • lepsza dostępność przejścia granicznego w miastach Zittau – Porajów.

 

Tytuł projektu:  Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau

Numer projektu: PLSN.02.01.00-02-0014/16

Beneficjent wiodący: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu DSDiK)

Partner projektu: Große Kreisstadt Zittau

Okres realizacji: 1 lutego 2016 – 30 września 2019

Dofinansowanie z EFRR: 5 646 443,24 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2609.html

 

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

zittau.de/de/unsere-stadt/internationales-und-partnerschaften

 

 

obrazek


Dowiedz się więcej o programie