Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

TRAILS - mobilne laboratoria innowacyjności

PROJEKT FLAGOWY

 

Co to jest TRAILS? Nazwa projektu jest skrótem od Travelling Innovation Labs and Services. Pomysłodawcami pierwszej edycji projektu TRAILS był jako partner wiodący Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Technische Universität Dresden) oraz jako partnerzy Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska.

Celem pierwszej edycji projektu TRAILS było pokonywanie barier rozwojowych i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej w obszarze budowania proinnowacyjnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego. TRAILS jako całkowicie nowatorska forma projektu oferowała szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia i kreatywności.  Działania te miały charakter pilotażowy: poprzez wykorzystanie mobilnych laboratoriów innowacyjności połączone zostały placówki edukacyjne i lokalni przedsiębiorcy. W ramach projektu w wielu lokalizacjach na obszarze wsparcia stawiano mobilne laboratorium w postaci kontenerowych modułów wyposażonych w  niezbędne pomieszczenia i sprzęt, np. drukarki 3D. Prowadzono w nich warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące. Kontenery dowożone były do szkół zawodowych, a na miejscu odbywał się cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych. Jednocześnie prowadzone były warsztaty innowacyjne dla MŚP.

W ramach osi priorytetowej III Interreg PL- SN (transgraniczne kształcenie i doskonalenie zawodowe) projekt TRAILS postawił sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stworzył młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, dał szansę na zdobycie ciekawej pracy i realizację interesujących projektów, z drugiej strony przyczynił się do zmniejszenia migracji i obniżenia stopy bezrobocia. TRAILS to ścisła, ukierunkowana na innowacyjność współpraca między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której udało się dostosować doskonalenie zawodowe do potrzeb rynku pracy.

TRAILS to:

  • 2088 uczestników
  • 127 zajęć na temat innowacji
  • 32 lokalizacje na obszarze objętym programem
  • długofalowy, transgraniczny impusl do rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska
  • skarbnica pomysłów do tworzenia nowych przedsiębiorstw, innowacyjnych produktów, procesów i usług
  • kontynuacja jako projekt TRAILS+ ...ale o tym za jakiś czas smiley

 

Tytuł projektu: Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)

Beneficjent wiodący: Technische Universität Dresden

Partnerzy projektu: Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Politechnika Wrocławska

Okres realizacji: 1 sierpnia 2016 - 31 grudnia 2018

Dofinansowanie z EFRR: 1 145 619,64 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

www.trailsproject.eu

www.facebook.com/trailsproject

 

 

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek


Dowiedz się więcej o programie