Ważne informacje dla beneficjentów realizujących projekty

Udzielanie zamówień w projektach

 

Refundacja 80% wydatków poniesionych w projekcie wypłacana jest wówczas, gdy wydatki są uznane za kwalifikowalne. Warunki kwalifikowalności wydatków są określone w rozdziale X podręcznika programu. Trzy z nich bezpośrednio dotyczą poprawnego udzielania zamówień, ponieważ koszt jest kwalifikowalny m.in., gdy:

  1. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz obowiązującego prawa krajowego,
  2. zakup został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady oszczędności i gospodarności,
  3. został należycie udokumentowany.

Regulacje dotyczące udzielania zamówień są zawarte w podręczniku programu w rozdziale X.7 oraz w załączniku nr 1.

Aby wesprzeć Państwa we właściwym udzielaniu i dokumentowaniu zamówień, kontroler krajowy – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – przygotował dla Państwa wskazówki i materiały, które znajdą Państwo w poniżej zamieszczonej prezentacji pt. „Udzielanie zamówień – wskazówki dla polskich beneficjentów". Zawiera ona odnośniki do licznych przydatnych materiałów, jak przykładowe SIWZ, przykład oceny ex ante dokumentacji do zamówień czy rekomendacje Prezesa UOKiK. 

PREZENTACJA:  Udzielanie zamówień - wskazówki dla polskich beneficjentówTutaj także znajdą Państwo dokumenty/odnośniki, o których mowa w PREZENTACJI wraz ze wskazanym numerem slajdu:

 Czynności przygotowawcze_zamowienie publiczne na system informatyczny_slajd 13 (pdf) 1.27 MB 

 Klauzule przeglądowe_slajd 14 (pdf) 658.0 KB

 Kwestionariusz kontroli w programach EWT_slajd 5 (pdf) 423.0 KB

 Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych w ramach PO PC_slajd 5 (pdf) 423.0 KB

 Pismo po kontroli_zamówienia ex ante_przykład_slajd 11 (doc) 291.0 KB

 Prawo zamówień publicznych_komentarz_slajd 6 (pdf) 6.7 MB

 Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych_slajd 8 (pdf) 4.18 MB

 Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane_slajd 14 (pdf) 972.0 KB

 Rekomendacje prezesa UZP_Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych_slajd 13 (pdf) 812.0 KB

 Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji_slajd 6 (pdf) 282.0 KB

 Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych 2020_slajd 6 (pdf) 230.0 KB

 Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków_slajd 6 (pdf) 164.0 KB

 SWZ organizacja konferencji i szkoleń_POWER_slajd 9 (pdf) 462.0 KB

 Upoważnione podmioty_sporządzanie dokumentów elektronicznych_221128_slajd 6 (pdf) 451.0 KB

 Ustawa PZP nowa z dnia 5 października 2021 r._slajd 6 (pdf) 1.84 MB

 Uzasadnienie do projektu rozporządzenia dot. środków komunikacji elektronicznej (pdf) 268.0 KB

 Uzasadnienie rozporządzenia_podmiotowe środki dowodowe_uzgodnienia_slajd 6 (pdf) 252.0 KB

 Uzasadnienie_slajd 16 (docx) 202.0 KB

 Wzór umowy_obiekty liniowe_slajd 6 (doc) 502.0 KB

 Załącznik nr 1 do SWZ_OPZ_slajd 10 (pdf) 329.0 KB

 Załącznik nr 2 do SWZ_PPU_slajd 10 (pdf) 271.0 KB

 Załącznik nr 3 do SWZ_Formularz oferty_slajd 10 (docx) 104.0 KB

 Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawcy_slajd 3 (doc) 130.0 KB

 Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawcy_slajd 10 (doc) 130.0 KB

 Załącznik nr 4a do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_slajd 10 (doc) 130.0 KB

 Załącznik nr 4c do SWZ_Oświadczenie o aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia_slajd 10 (docx) 30.0 KB

 Załącznik nr 5 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby_slajd 10 (docx) 99.0 KB

 Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz usług_slajd 10 (docx) 101.0 KB