Beneficjent wiodący jest zobowiązany do zapewnienia poprawnej realizacji projektu m.in. poprzez monitorowanie i raportowanie z postępu. Podstawowym instrumentem dla monitorowania realizacji projektu jest wniosek o płatność. Dla beneficjenta wiodącego jest on narzędziem do przeglądu działań i kosztów partnerów projektu.

Sprawozdawczość z projektu poprzez wnioski o płatność odbywa się na dwóch poziomach (poziom partnera projektu i poziom całego projektu). Wnioski składane są na poziomie partnera - przez partnerów projektu, w tym beneficjenta wiodącego, na poziomie projektu – przez beneficjenta wiodącego. Szczegółowe informacje dotyczące raporowania realizacji projektu znajdują się w rozdziale IX.4: 

 Raportowanie. (pdf) 401.0 KB (pdf) 401.0 KB

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Państwa, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywać SL2014 . Dzięki systemowi można, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Państwa projektu.

Poniżej w dokumentach do pobrania znajduje się Podręcznik Beneficjenta  SL2014 . Podręcznik jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

 

Dokumenty do pobrania:

 Dotyczy załącznika A.2.6 – zgłoszenie osób uprawnionych do pracy w SL2014 (zip) 557.0 KB

 Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 6 z dn. 20.01.2020 (pdf) 9.1 MB (pdf) 9.1 MB

 

Zmiany wprowadzone w systemie SL 2014 (grudzień 2018)

 1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).
 2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        
          Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
          - przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
          - przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).
 3. Możliwość odpinania przez instytucję (kontrolera z art. 23 lub WS) z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.
 4. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych.
 5. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.
 6. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, m.in. w projektach EWT.

 

Uwaga: przy zapisywaniu pliku na dysku prosimy zwrócić uwagę, ze powinien mieć on format .xls (dla wersji programu Office Excel 97-2003)

 Szablon importu protokołu odbioru-Baza personelu (xls) 29.0 KB (xls) 30.0 KB

 

Kurs EURO 

Konwersja na euro wydatków poniesionych przez beneficjentów w innych walutach odbywa się z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji Kontrolerowi z art. 23 (zgodnie z art. 28 lit. B rozporządzenia UE nr 1299/2013).

Kurs euro można sprawdzić pod linkiem: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl

Wydatki poniesione w euro [tj. gdy dokument księgowy został wystawiony w tej walucie] należy rozliczać bez konwersji.

 

Dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną / pomocą de minimis

Informacja dla Beneficjentów oraz dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis są dostępne w zakładce Pomoc publiczna.

 

Zamówienia udzielane w ramach projektów -
podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich wnioskodawców i beneficjentów planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.
Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Należy go czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.

 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (pdf) 1.56 MB (pdf) 1.56 MB

 

Ważna wiadomość dla beneficjentów niemieckich: formularz ewidencji czasu pracy

Niemieccy partnerzy projektu, rozliczający koszty osobowe w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin pracy w miesiącu zobowiązani są do ewidencjonowania czasu pracy danego pracownika projektowego za pomocą załączonego formularza. Formularze te należy przekazywać do Kontrolera z art. 23, tj. Saksońskiego Banku Odbudowy (SAB) wraz z każdym częściowym wnioskiem o płatność.

 Tätigkeitsnachweis_PLSN(xlsx) 276.0 KB

 

Ważny komunikat dla polskich beneficjentów w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)

Pragniemy Państwu przypomnieć, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła na zmianę zasad przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w programach EWT i EIS.

Zgodnie z zasadami programowymi, z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:

·    przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

·    przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. PLN netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W treści szczegółowych zasad dotyczących udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wskazane są numery jednostek redakcyjnych, które przywołują przepisy nieobowiązującej już ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ten fakt  oraz wskazać na konieczność  stosowanie obowiązujących przepisów ustawy PZP.

Niezbędne zmiany, polegające na dostosowaniu właściwych numerów redakcyjnych, zostaną wprowadzone w możliwie najbliższym czasie w Podręczniku programu.