Beneficjent wiodący jest zobowiązany do zapewnienia poprawnej realizacji projektu m.in. poprzez monitorowanie i raportowanie z postępu. Podstawowym instrumentem dla monitorowania realizacji projektu jest wniosek o płatność. Dla beneficjenta wiodącego jest on narzędziem do przeglądu działań i kosztów partnerów projektu.

Sprawozdawczość z projektu poprzez wnioski o płatność odbywa się na dwóch poziomach (poziom partnera projektu i poziom całego projektu). Wnioski składane są na poziomie partnera - przez partnerów projektu, w tym beneficjenta wiodącego, na poziomie projektu – przez beneficjenta wiodącego. Szczegółowe informacje dotyczące raporowania realizacji projektu znajdują się w rozdziale IX.4: 

 Raportowanie. (pdf) 401.0 KB (pdf) 401.0 KB

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Państwa, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywać SL2014 . Dzięki systemowi można, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Państwa projektu.

Poniżej w dokumentach do pobrania znajduje się Podręcznik Beneficjenta  SL2014 . Podręcznik jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

 

Dokumenty do pobrania:

 Dotyczy załącznika A.2.6 – zgłoszenie osób uprawnionych do pracy w SL2014 (zip) 557.0 KB

 Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 6 z dn. 20.01.2020 (pdf) 9.1 MB (pdf) 9.1 MB

 

Zmiany wprowadzone w systemie SL 2014 (grudzień 2018)

 1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).
 2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        
          Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
          - przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
          - przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).
 3. Możliwość odpinania przez instytucję (kontrolera z art. 23 lub WS) z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.
 4. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych.
 5. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.
 6. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, m.in. w projektach EWT.

 

Uwaga: przy zapisywaniu pliku na dysku prosimy zwrócić uwagę, ze powinien mieć on format .xls (dla wersji programu Office Excel 97-2003)

 Szablon importu protokołu odbioru-Baza personelu (xls) 29.0 KB (xls) 30.0 KB

 

Kurs EURO 

Konwersja na euro wydatków poniesionych przez beneficjentów w innych walutach odbywa się z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji Kontrolerowi z art. 23 (zgodnie z art. 28 lit. B rozporządzenia UE nr 1299/2013).

Kurs euro można sprawdzić pod linkiem: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Wydatki poniesione w euro [tj. gdy dokument księgowy został wystawiony w tej walucie] należy rozliczać bez konwersji.

 

Dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną / pomocą de minimis

Informacja dla Beneficjentów oraz dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis są dostępne w zakładce Pomoc publiczna.

 

Zamówienia udzielane w ramach projektów -
podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich wnioskodawców i beneficjentów planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.
Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Należy go czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.

 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (pdf) 1.56 MB (pdf) 1.56 MB

 

Ważna wiadomość dla beneficjentów niemieckich: formularz ewidencji czasu pracy

Niemieccy partnerzy projektu, rozliczający koszty osobowe w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin pracy w miesiącu zobowiązani są do ewidencjonowania czasu pracy danego pracownika projektowego za pomocą załączonego formularza. Formularze te należy przekazywać do Kontrolera z art. 23, tj. Saksońskiego Banku Odbudowy (SAB) wraz z każdym częściowym wnioskiem o płatność.

 Tätigkeitsnachweis_PLSN(xlsx) 276.0 KB