Beneficjent wiodący jest zobowiązany do zapewnienia poprawnej realizacji projektu m.in. poprzez monitorowanie i raportowanie z postępu. Podstawowym instrumentem dla monitorowania realizacji projektu jest wniosek o płatność. Dla beneficjenta wiodącego jest on narzędziem do przeglądu działań i kosztów partnerów projektu. 

Sprawozdawczość z projektu poprzez wnioski o płatność odbywa się na dwóch poziomach (poziom partnera projektu i poziom całego projektu). Wnioski składane są na poziomie partnera - przez partnerów projektu, w tym beneficjenta wiodącego, na poziomie projektu – przez beneficjenta wiodącego. Szczegółowe informacje dotyczące raporowania realizacji projektu znajdują się w rozdziale IX.4 -  Raportowanie. (pdf) 401.0 KB

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Państwa, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywać SL2014 . Dzięki systemowi można, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Państwa projektu.

Poniżej w dokumentach do pobrania znajduje się Podręcznik Beneficjenta  SL2014 . Podręcznik jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

Dokumenty do pobrania:

 Podręcznik Beneficjenta  SL2014 wersja 4. z dn. 09.04.2018 (pdf) 6.0 MB

Uwaga: przy zapisywaniu pliku na dysku prosimy zwrócić uwagę, ze powinien mieć on format .xls (dla wersji programu Office Excel 97-2003)

 Szablon importu protokołu odbioru-Baza personelu (xls) 29.0 KB

 

Dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis

Informacja dla Beneficjentów oraz dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis są dostępne w zakładce Pomoc publiczna.

 

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i  beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich wnioskodawców i beneficjentów planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.
Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Należy go czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.

 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (pdf) 1.56 MB

 

Ważna wiadomość dla beneficjentów niemieckich: formularz ewidencji czasu pracy

Niemieccy partnerzy projektu, rozliczający koszty osobowe na podstawie wydatków rzeczywistych, są zobowiązanie do ewidencjonowania czasu pracy każdego pracownika projektowego za pomocą załączonego formularza w formacie MS Excel. Formularze te należy przekazywać do kontrolera, Saksońskiego Banku Odbudowy (SAB) wraz z każdym częściowym wnioskiem o płatność.

 Tätigkeitsnachweis (xlsx) 264.0 KB