Proces oceny wniosku o dofinansowanie

Proces oceny wniosku o dofinansowanie składa się z oceny formalno-administracyjnej, w trakcie której ocenia się spełnienie kryteriów formalnych oraz zgodność z właściwym prawem krajowym i unijnym oraz z oceny merytorycznej, podczas której wniosek oceniany jest pod kątem jakości oraz wykonalności. Ocena wniosku o dofinansowanie jest przeprowadzana przez Wspólny Sekretariat, który konsultuje się z ekspertami branżowymi oraz właściwymi instytucjami. Na podstawie wyników oceny Wspólnego Sekretariatu decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komitet Monitorujący.

Etapy oceny projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale IV.1.8.4  podręcznika programu - Ocena wniosku o dofinansowanie.