Informacja i komunikacja w projekcie

 

Beneficjent, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zobligowany jest zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1303/2013 do informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowany przez niego projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Beneficjenci są ambasadorami programów w terenie – prowadzone przez nich działania informacyjno-komunikacyjne mogą przyczynić się do zwiększenia wśród społeczeństwa świadomości zmian w regionie, w najbliższym otoczeniu, w codziennym życiu. 

W rozporządzeniu nr 1303/2013 wyszczególniono następujące obowiązki beneficjenta:

  • Informacja na stronie internetowej

Beneficjent ma obowiązek zamieszczenia na swej stronie internetowej (jeśli taka strona istnieje), krótkiego opisu projektu – przedstawiając jego cele i osiągnięcia oraz podkreślając, że otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej.

  • Zawieszenie plakatu informacyjnego

Konieczne jest także zamieszczenie plakatu z informacjami nt. projektu (minimalny rozmiar: A3) w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa (np. w miejscu realizacji projektu, przy wejściu do budynku).

  • Oznakowanie dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach projektów
  • Zamieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych (w zależności od wysokości kwoty przyznanego dofinansowanie i rodzaju prowadzonych działań)

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań informacyjnych i komunkacyjncyh w projekcie znajdują się poniżej: 

 Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. (pdf) 1.07 MB

 

Link do:  Logotypy programu w j. polskim (zip) 8.38 MB

Link do:  Logotypy programu w j. niemieckim (zip) 8.62 MB

Link do:  Logotypy programu w j. angielskim (zip) 8.22 MB