W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 838). Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Link do rozporządzenia dostępny tutaj

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (pdf) 246.0 KB (pdf) 246.0 KB

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (pdf) 132.0 KB (pdf) 132.0 KB

Pośrednia pomoc de minimis / pomoc publiczna

Pośrednia pomoc publiczną (lub inaczej na pomocą publiczną na drugim poziomie) występuje w przypadku, gdy ostatecznym odbiorcą wsparcia ze środków programu nie jest Beneficjent projektu, ale podmiot trzeci prowadzący działalność gospodarczą. Beneficjent projektu jest wówczas podmiotem udzielającym pomocy, a jej ostatecznym odbiorcą jest podmiot trzeci.

Beneficjent wchodzi w obowiązki podmiotu udzielającego pomocy, gdyż z dniem zawarcia umowy o dofinansowanie staje się dysponentem środków programu, które są środkami publicznymi.

Przykłady wystąpienia pomocy na drugim poziomie:

 1. Bezpłatne udostępnianie stoisk na zorganizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego imprezach promujących np. lokalne dziedzictwo kulturowe (regionalną kuchnię, produkty czy usługi). Selektywność wystąpi, jeśli stoiska będę udostępniane tylko przedsiębiorstwom mającym siedzibę na określonym obszarze (regionalnym) albo działającym w określonej branży. Ostatecznym odbiorcą pomocy nie będzie organizator imprezy, tylko wystawca (sprzedawca, restaurator, rzemieślnik). Dniem udzielenia pomocy będzie dzień zawarcia umowy lub dzień odbycia targów.
 2. Umieszczenie informacji o podmiocie na portalu internetowym prezentującym wybrane obiekty kulturalne (muzea, teatry, zabytki, itd.), turystyczne (gastronomia, noclegi), rekreacyjne (baseny, hale sportowe itd.) oraz np. tematyczne wycieczki po danym regionie. Odbiorcą pośredniej pomocy będzie podmiot, którego dane będą bezpłatnie umieszczone na portalu. Jeśli w bazie danych znajdą się informacje o wszystkich tego typu podmiotach, to umieszczenie informacji o danym podmiocie nie będzie pomocą. Natomiast stworzenie przykładowych tematycznych programów wycieczek i promowanie danego podmiotu przez portal będzie stanowić selektywną korzyść dla tych podmiotów, które zmieszczą się w takich programach wycieczek.
 3. Wykorzystanie do prowadzenia działalności gospodarczej infrastruktury powstałej w efekcie projektu obejmującego np. odtworzenie trasy wąskotorowej lub przebudowę/remont mariny. Odnowiona infrastruktura będzie stanowiła atrakcję turystyczną. Część przychodów pochodzących z wykorzystania tych obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej przez  przedsiębiorstwa nimi zarządzające (właścicieli czy operatów) mogą stanowić pomoc publiczną.
 4. Szkolenie bezpłatne dla osób pracujących np. w branży turystycznej: pracowników przedsiębiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą. Ograniczona ilość miejsc oraz specjalistyczna tematyka szkoleń powoduje wystąpienie selektywnej korzyści. Ostatecznym odbiorcą pomocy będzie uczestnik szkolenia (przedsiębiorstwo, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu lub osoby prowadzące działalność gospodarczą uczestniczące w szkoleniu). Dniem udzielenia pomocy będzie dzień zawarcia umowy lub dzień szkolenia.

Pomoc pośrednia nie wystąpi, gdy Beneficjent projektu zleci podmiotom trzecim wykonanie zadań w projekcie na zasadach rynkowych.

Niekiedy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie można stwierdzić tylko prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy pośredniej, np. na podstawie analizy charakteru i zakresu planowanych działań (np. organizacja szkoleń, targów, wycieczek) oraz kręgu podmiotów, które mogą otrzymać korzyści w efekcie tych działań. Ostateczną ocenę, czy w przypadku danego działania wystąpiła pomoc, Beneficjent przeprowadza we własnym zakresie.

Jeśli w projekcie występuje lub może wystąpić pomoc de minimis albo pomoc publiczna, zasady i warunki udzielania tej pomocy zostaną opisane w umowie o dofinansowanie. Partner wiodący może przekazać uprawnienia do udzielenia pomocy na partnera projektu, ale w umowie partnerskiej musi zawrzeć zapisy gwarantujące prawidłowość udzielenia tej pomocy.

Pomocy może udzielać Beneficjent projektu zarówno polski, jak i mający siedzibę poza Polską.

Beneficjenci polscy mają obowiązek stosowania wprost przepisów polskich i wzorów dokumentów wprowadzonych tymi przepisami.

Beneficjent mający siedzibę w kraju innym niż Polska stosuje wzory dokumentów dostosowane do potrzeb Beneficjentów mających siedzibę w państwie innym niż Polska.

Linki oraz wzory dokumentów zostały podane w części: Obowiązki Beneficjenta przy pomocy de minimis oraz Obowiązki Beneficjenta przy pomocy publicznej

Uwagi do wypełniania formularzy dla Beneficjentów zagranicznych:

Formularze należy wypełniać zgodnie z instrukcją.

Należy wypełniać tylko te pola, które są oznaczone kolorem białym. W polach szarych nie należy zmieniać ani uzupełniać treści. Puste pola oznaczone kolorem szarym należy pozostawić bez wypełnienia.

Wszelkie skreślenia w formularzach dla beneficjentów mających siedzibę w kraju innym niż Polska wynikają z konieczności dostosowania tych dokumentów do potrzeb beneficjentów zagranicznych.

Obowiązki Beneficjenta przy pomocy de minimis

Beneficjent udzielający pomocy de minimis zwraca się do podmiotu, któremu zamierza udzielić pomocy, o złożenie (nie później niż przed rozpoczęciem działania, którego dotyczy pomoc):

 1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór dokumentu dla Beneficjentów polskich: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1235, wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych WZÓR: PL- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla zagranicznych Beneficjentów(xlsx) 81.0 KB; DE-  Informationsblatt bei Beantragung von De-minimis-Beihilfen - für nichtpolnische Antragsteller (xlsx) 81.0 KB ) oraz
 2.  
 • kopii zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych od podmiotów polskich, które tej pomocy udzieliły w danym roku i w ciągu 2 poprzednich lat

albo

 • oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis  w ww. okresie od podmiotów polskich.

- wzór oświadczenia o pomocy de minimis (zawierający informacje o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o jej nieotrzymaniu) dla Beneficjentów polskich:Oświadczenie o pomocy de-minimis (doc) 46.0 KB

- wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych: Erklärung über de minimis Beihilfe (doc) 212.0 KB.

Następnie Beneficjent udzielający pomocy de minimis:

 • Dopuszczalna na zasadach pomocy de minimis w Programie jest pomoc o wartości poniżej 200 tys. euro udzielona przez Państwo Polskie jednemu podmiotowi w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych.

Do obliczenia wartości otrzymanej pomocy de minimis w Programie nie sumuje się pomocy przyznanej przez państwo inne niż Polska).

Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów, jeśli są one  kwalifikowalne zgodnie z zasadami Programu.

 

Uwaga dla polskich podmiotów ubiegających się o pomoc:

Skorzystanie przez polskich płatników podatku dochodowego od osób prawnych/podatku dochodowego od osób fizycznych z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, o której mowa odpowiednio w art. 16 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc de minimis i powinno zostać uwzględnione przy ocenie dopuszczalności udzielenia dofinansowania w formie pomocy de minimis.

 

Obowiązki Beneficjenta przy pomocy publicznej

 1. Beneficjent projektu udzielający pomocy publicznej zwraca się do podmiotu, któremu zamierza udzielić pomocy o złożenie:
 1. Następnie beneficjent udzielający pomocy sprawdza, czy wnioskujący o wsparcie spełnia warunki dopuszczalności na podstawie danych zawartych w formularzu, a także zgodnie z  zasadami Programu i rozporządzenia GBER. Pomoc może być udzielona tylko na te kategorie wydatków, które są kwalifikowalne w Programie i w rozporządzeniu GBER.
 2. Po sprawdzeniu spełnienia warunków dopuszczalności Beneficjent zawiera umowę o udzielenie pomocy publicznej.  Umowa powinna zawierać wartość i przeznaczenie pomocy publicznej.

Sprawozdawczość

Beneficjent udzielający pomocy de minimis lub pomocy publicznej - polski i zagraniczny - sporządza i przekazuje sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis  (wzór dokumentu dla Beneficjentów polskich https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19014, wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych: PL- Formularz sprawozdania o udzielonej pomocy  dla zagranicznych beneficjentów; DE-  Bericht zur gewährten staatlichen Beihilfe für nichtpolnische Angrasteller (xlsx) 226.0 KB).

Beneficjent polski przekazuje sprawozdanie w systemie SHRIMP w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej udzielenia.

Beneficjent mający siedzibę poza Polską przekazuje sprawozdanie - zgodnie ze wzorem przeznaczonym dla podmiotów zagranicznych, dostosowanym do potrzeb Programu - pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf oraz w wersji edytowalnej do Wspólnego Sekretariatu (oraz do wiadomości partnera wiodącego) w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia udzielenia pomocy.

W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy przekazuje się zaktualizowane sprawozdanie w trybie takim samym jak opisany powyżej.

W przypadku nieudzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej w danym roku kalendarzowym, podmioty uprawnione do jej udzielenia – polskie i zagraniczne przekazują informację o nieudzieleniu pomocy (wzór dokumentu dla Beneficjentów polskich https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=721, wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych: PL - Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym - dla zagranicznych beneficjentów (xls) 134.0 KB: DE- Information über Nichterteilung von staatlichen Beihilfen im Berichtzeitraum für nichtpolnische Antragsteller (xls) 28.0 KB). Podmioty polskie zamieszczają informację w systemie SHRIMP do 7 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomoc nie została udzielona. Podmioty zagraniczne przekazują informację do Wspólnego Sekretariatu (oraz do wiadomości partnera wiodącego) w pliku pdf oraz w wersji edytowalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomoc nie została udzielona.

Przechowanie dokumentów dotyczących pomocy

Partner wiodący odpowiada za przechowywanie dokumentów dotyczących pomocy de minimis lub pomocy publicznej udzielanej w projekcie przez 10 lat od dnia jej udzielenia.

 

Dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis

PL

 Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym - dla zagranicznych beneficjentów (xls) 134.0 KB 

 Oświadczenie o pomocy de-minimis (doc) 46.0 KB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- dla zagranicznych beneficjentów

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dla zagranicznych beneficjentów

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis - dla zagranicznych beneficjentów  

Formularz spawozdania o udzielonej pomocy  dla zagranicznych beneficjentów

DE

 Bescheinigung über de minimis Beihilfen - für nichtpolnische Antragsteller (xlsx) 29.0 KB 

 Erklärung über de minimis Beihilfe (doc) 212.0 KB

 Information über Nichterteilung von staatlichen Beihilfen im Berichtzeitraum für nicht polnische Antragsteller  

 Informationsblatt bei Beantragung von De-minimis-Beihilfen für nichtpolnische Antragsteller

 Informationsblatt bei Beantragung von staatlichen Beihilfen für andere Bereiche als Landwirtschaft, Fischerei, De-minimis-Beihilfen bzw.De-minimis-Beihilfen für Landwirtschaft bzw. Fischerei für nichtpolnische Antragsteller

 Bericht zur gewährten staatlichen Beihilfe für nichtpolnische Antragsteller

 

Bezpośrednia pomoc de minimis /pomoc publiczna od Instytucji Zarządzającej

Jeśli w projekcie występuje lub może wystąpić pomoc de minimis lub pomoc publiczna, zasady i warunki udzielania tej pomocy Instytucja Zarządzająca określa w umowie o dofinansowanie.

Obowiązki Beneficjenta[1] przy wnioskowaniu o pomoc de minimis

Beneficjent ubiegający się o pomoc de minimis przekazuje na etapie wnioskowania/oceny formalno-administracyjnej wniosku do Wspólnego Sekretariatu (WS) w generatorze wniosków w formie skanów, a na etapie kontraktacji w oryginale do IZ za pośrednictwem WS:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór dokumentu dla Beneficjentów polskich: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1235, wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych: PL-  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla zagranicznych beneficjentów (xlsx) 81.0 KB; DE-  Informationsblatt bei Beantragung von De-minimis-Beihilfen – für nichtpolnische Antragsteller (xlsx) 81.0 KB; )

oraz

 1.  
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych od podmiotów polskich, które tej pomocy udzieliły w danym roku i w ciągu 2 poprzednich lat (pomoc de minimis otrzymana od podmiotów z innych państw nie wlicza się)

albo

Na etapie kontraktacji może pojawić się konieczność aktualizacji dokumentów. Beneficjent wiodący przed podpisaniem umowy składa na wezwanie WS oświadczenie, że informacje zawarte w złożonych dokumentach są aktualne. W przeciwnym razie beneficjent wiodący składa uaktualnione dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2. Do czasu zawarcia umowy Beneficjent wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego informowania WS o wszelkich zmianach dotyczących otrzymanej pomocy de minimis.

Instytucja Zarządzająca udzielając pomocy de minimis:

 

 • Na zasadach pomocy de minimis  jest dopuszczalna pomoc o wartości poniżej 200 tys. euro udzielona jednemu przedsiębiorstwu przez podmioty polskie (tj. pochodząca od Państwa Polskiego) w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych.

Do obliczenia wartości otrzymanej pomocy de minimis w Programie nie sumuje się pomocy przyznanej przez państwo inne niż Polska.

Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów, jeśli są one  kwalifikowalne zgodnie z zasadami Programu.

 

Uwaga dla polskich podmiotów ubiegających się o pomoc:

Skorzystanie przez polskich płatników podatku dochodowego od osób prawnych/podatku dochodowego od osób fizycznych z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, o której mowa odpowiednio w art. 16 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc de minimis i powinno zostać uwzględnione w wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Obowiązki Beneficjenta[2] przy pomocy publicznej

Beneficjent projektu ubiegający się o pomoc publiczną przekazuje na etapie wnioskowania/oceny formalno-administracyjnej wniosku do WS w generatorze wniosków w formie skanów, a na etapie kontraktacji w oryginale do IZ za pośrednictwem WS:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (wzór dokumentu dla Beneficjentów polskich: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1401, wzór dokumentu dla Beneficjentów zagranicznych: PL- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie- dla zagranicznych beneficjentów (xlsx) 87.0 KB; DE- Informationsblatt bei Beantragung von staatlichen Beihilfen für andere Bereiche als Landwirtschaft, Fischerei, De-minimis-Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen für Landwirtschaft bzw. Fischerei – für nichtpolnische Antragsteller (xlsx) 86.0 KB; ).

Na etapie kontraktacji może pojawić się konieczność zaktualizowania dokumentów. Beneficjent wiodący przed podpisaniem umowy składa na wezwanie WS oświadczenie, że informacje zawarte w złożonym dokumencie są aktualne. W przeciwnym razie beneficjent wiodący składa uaktualniony dokument, o którym mowa w pkt 1. Do czasu zawarcia umowy Beneficjent wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego informowania WS o wszelkich zmianach dotyczących otrzymanej pomocy publicznej.  

IZ sprawdza, czy beneficjent ubiegający się o pomoc spełnia warunki dopuszczalności na podstawie danych zawartych w formularzu, a także zgodnie z zasadami Programu i Rozporządzenia Komisji (EU) No 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER). Pomoc może być udzielona tylko na te kategorie wydatków, które są kwalifikowalne w Programie i w rozporządzeniu GBER.

Beneficjenci polscy mają obowiązek stosowania wprost przepisów polskich i wzorów dokumentów wprowadzonych tymi przepisami.

Beneficjenci mający siedzibę w kraju innym niż Polska stosują wzory dokumentów, które zostały  dostosowane do ich potrzeb i są dostępne pod wskazanymi linkami.

Linki oraz wzory dokumentów zostały podane w części: Obowiązki Beneficjenta przy wnioskowaniu o pomoc de minimis oraz Obowiązki Beneficjenta przy pomocy publicznej.

 

Uwagi do wypełniania formularzy dla Beneficjentów zagranicznych:

Formularze należy wypełniać zgodnie z instrukcją.

Należy wypełniać tylko te pola, które są oznaczone kolorem białym. W polach szarych nie należy zmieniać ani uzupełniać treści. Puste pola oznaczone kolorem szarym należy pozostawić bez wypełnienia.

Wszelkie skreślenia w formularzach dla beneficjentów mających siedzibę w kraju innym niż Polska wynikają z konieczności dostosowania tych dokumentów do potrzeb beneficjentów zagranicznych.

 

Dokumenty dot. projektów z pomocą publiczną/ pomocą de minimis

PL

Oświadczenie o pomocy de-minimis (doc) 46.0 KB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- dla zagranicznych beneficjentów

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dla zagranicznych beneficjentów

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis - dla zagranicznych beneficjentów  

 

DE