Podsumowanie pierwszych naborów na projekty w ramach celu szczegółowego 2.1 i 2.2

 

Pierwsze nabory na projekty regularne w Programie Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 w celu szczegółowym 2.1 i 2.2 trwały od 1 lutego do 28 kwietnia 2023 roku.

W ramach naboru w celu szczegółowym 2.1 partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 2 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 492 933,70 EUR, tj. 22,12 % alokacji w celu szczegółowym 2.1. W celu szczegółowym 2.2 partnerzy złożyli 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 8 676 076,16 EUR, tj. 39,49 % alokacji w celu szczegółowym 2.2.

Po zakończeniu oceny (formalnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu). Posiedzenie KM planowane jest na drugą połowę tego roku, więcej informacji podamy wkrótce.

 

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w celach szczegółowych 2.1 i 2.2 przedstawia poniższa tabela.

Cel szczegółowy

Liczba wniosków projektowych

Wnioskowane dofinansowanie - suma

2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

 

2

2 492 933,70 EUR EFRR

2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych

6

8 676 076,16 EUR EFRR