Osie priorytetowe

Osie priorytetowe programu

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Dla realizacji powyższego celu przewidziano następujące osie priorytetowe programu:

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR)

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)