Kontroler z art. 23 (Rozporządzenia EWT)  jest odpowiedzialny za weryfikację i potwierdzenie kwalifikowalności wydatków partnera. Każde państwo uczestniczące w Programie wyznacza Kontrolera z Art. 23 odpowiedzialnego za przeprowadzanie weryfikacji wydatków przedstawianych przez wszystkich beneficjentów ze swojego terytorium.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.6) , w Podręczniku Programu (Rozdział I.8) oraz w zakładce Kontrola z art. 23