Kontrola z art. 23

Kontroler z art. 23 (kontroler pierwszego stopnia) -  zanim wniosek o płatność dla projektu trafi do Wspólnego , wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Zadaniem kontrolerów jest m.in. potwierdzanie  kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zasadami programu, prawem unijnym i krajowym, także pod kątem realizacji wskaźników produktu (pod kątem ilości i jakości).

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Dolnośląski:

Podregion Jeleniogórski

Pozostała częśc województwa dolnośląskiego

 

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Lubuski:

Powiat żarski

Pozostała część województwa lubuskiego

Pozostała część Polski

 

Wspólne Standardy Kontroli dla Kontrolerów z art. 23 Rozporządzenia (UE) 1299/2013

Wspólne Standardy Kontroli (pdf) 889.0 KB

Lista załączników:

 Załącznik nr 1a – Lista sprawdzająca do weryfikacji administracyjnej dla strony polskiej (xls) 124.0 KB

 Załącznik nr 1b –  Protokół z kontroli administracyjnej zgodnie z art. 23 Rozporządzenia (UE)
nr 1299/2013 dla strony saksońskiej (docx) 332.0 KB

 Załącznik nr 2aLista sprawdzająca do kontroli na miejscu dla strony polskiej (doc) 256.0 KB

 Załącznik nr 2b – Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu dla strony saksońskiej (doc) 554.0 KB

 Załącznik nr 3 – Metodyka doboru próby projektów do kontroli na miejscu dla polskiej strony (doc) 84.0 KB

 Załącznik nr 4 – Notatka o wydatkach nieprawidłowych dla polskiej strony (docx) 30.0 KB

 Załącznik nr 5 – Arkusz analizy ryzyka dla Partnera (xls) 40.0 KB

 Załącznik nr 6 – Arkusz analizy ryzyka dla Projektu (xls) 34.0 KB

 Załącznik nr 7 – Arkusz analizy ryzyka dla Programu (xls) 36.0 KB

 Załącznik nr 8 – Protokół z kontroli trwałości (doc) 60.0 KB

 Załącznik nr 9 – Zestawienie wyników kontroli dla Projektu (xls) 35.0 KB

 Załącznik nr 10 – Ankieta monitorująca zachowanie trwałości mikroprojektu zrealizowanego w ramach Programu Interreg VA Polska-Saksonia (docx) 357.0 KB

 Załącznik nr 11 – Zestawienie wyników kontroli trwałości dla Projektu (xls) 34.0 KB

 Załącznik nr 12 – Zestawienie wyników kontroli trwałości dla mikroprojektów (xls) 34.0 KB

 

Kontakt:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

Link do strony DUW: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-organizacji-i-r/oddzial-programow-wspo/151,Oddzial-Programow-Wspolpracy-Transgranicznej.html

 

2) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:

Anna Kosińska - Malinowska

 tel.: +48 95 7851 920 
 anna.malinowska@lubuskie.uw.gov.pl

Link do strony LUW: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/zarzadzanie_funduszami_europejskimi/oddzial_wspolpraca_transgraniczna.html