Kontrola z art. 23

Kontroler z art. 23 (kontroler pierwszego stopnia) -  zanim wniosek o płatność dla projektu trafi do Wspólnego , wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera po kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Zadaniem kontrolerów jest m.in. potwierdzanie  kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zasadami programu, prawem unijnym i krajowym, także pod kątem realizacji wskaźników produktu (pod kątem ilości i jakości).