Komitet Monitorujący (KM) powołany na podstawie art. 47 i 48 rozporządzenia UE nr 1303/2013 jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu. Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii, szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego, a także  przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego. KM jest odpowiedzialny m.in. za prawidłową i efektywną realizację Programu, a także za wybór projektów do dofinansowania.

Komitet Monitorujący szczegółowo opisany został  w Programie (pkt 5.3.2) oraz w Podręczniku Programu (Rozdział I.8).

Dokumenty dotyczące Komitetu Monitorującego znajdą Państwo w zakładkach poniżej: