PLATFORMA dla członków Komitetu Monitorującego 2014-2020

 

Komitet Monitorujący (KM) powołany na podstawie art. 47 i 48 rozporządzenia UE nr 1303/2013 jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu. Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii, szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego, a także  przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego. KM jest odpowiedzialny m.in. za prawidłową i efektywną realizację Programu, a także za wybór projektów do dofinansowania.


Dokumenty dotyczące Komitetu Monitorującego:
Lista członków KM, Regulamin KM, Procedura skargowa KM, protokoły KM są dostępne do pobrania w zakładkach: 

Instytucje programowe - Komitet Monitorujący

Komisja Skargowa