Instytucje Programu

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 jest realizowany przez odpowiednie instytucje i podmioty:

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący (KM) powołany na podstawie art. 47 i 48 rozporządzenia UE nr 1303/2013 jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu. Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii, szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego, a także  przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego. KM jest odpowiedzialny m.in. za prawidłową i efektywną realizację Programu, a także za wybór projektów do dofinansowania.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.2) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).

  Regulamin Komitetu Monitorującego (w formacie PDF) (pdf) 499.0 KB (pdf) 499.0 KB

 Procedura skargowa Komitetu Monitorującego (w formacie PDF) (pdf) 220.0 KB (opublikowana 12.07.2016)

 Formularz skargi (docx) 1014.0 KB

 Lista członków Komitetu Monitorującego (pdf) 284.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 1 (pdf) 62.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 2 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 3 (pdf) 75.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 4 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 5 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 6 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 7 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 8 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 9 (pdf) 74.0 KB

Protokół procedury pisemnej nr 10 (pdf) 74.0 KB

 Protokół I posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 08.07.2015 w Görlitz (pdf) 451.0 KB

 Protokół II posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 14.10.2015 w Kliczkowie (pdf) 234.0 KB

 Protokół III posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 19.04.2016 w Schmochtitz (pdf) 654.0 KB

 Protokół IV posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 05-06.07.2016 w Bad Muskau (pdf) 1.0 MB

 Protokół V posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 05.10.2016 w Bolesławcu (pdf) 716.0 KB

 Protokół VI posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 08.02.2017 w Zittau (pdf) 716.0 KB

 Protokół VII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 15-16.05.2017 w Jeleniej Górze (pdf) 716.0 KB

 

Roczne Sprawozdania z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020

 Roczne Sprawozdanie za rok 2015 z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 869.0 KB

 Roczne Sprawozdanie za rok 2016 z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 1.14 MB

Instytucja Zarządzająca

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. IZ powoływana jest zgodnie z art. 21 ust 1 Rozporządzenia UE nr 1299/2013 oraz 123 ust 1 Rozporządzenia UE nr 1303/2013. IZ wykonuje wszystkie zadania wynikające z art. 125 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Ponadto IZ wykonuje funkcję Instytucji Certyfikującej zgodnie z art. 21 ust. 1. Rozporządzenia UE nr 1299/2013 oraz art. 123 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 W tym zakresie IZ realizuje zadania określone w art. 126 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Struktura organizacyjna IZ, kwestia podległości służbowej, zakres uprawnień do podpisywania dokumentów, a także zakres zadań zostaną określone w regulacjach wewnętrznych IZ.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.3) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8)

Instytucja Krajowa

Funkcję Instytucji Krajowej (IK) pełni Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa. Instytucja Krajowa jest dla Instytucji Zarządzającej partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania Programu w niemieckiej części obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji Programu po niemieckiej stronie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.1) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8). 

Wspólny Sekretariat

Wspólny Sekretariat we Wrocławiu (WS) - został utworzony w strukturach Centrum Projektów Europejskich. Zakres zadań WS obejmuje m. in.: wsparcie instytucji programu, zarządzanie procesem aplikacyjnym, realizację projektów, monitoring programu, informację i promocję. Jego zadaniem jest również informowanie społeczeństwa o programie – o jego celach, rezultatach, wynikach, efektach. Ponadto wspiera KM, IZ i IK w realizacji ich zadań.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.4) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) - w swojej działalności Wspólny Sekretariat jest wspierany przez saksońską instytucję. W tym celu Görlitz powstał Regionalny Punkt Kontaktowy (RKP), dla którego zostały przekazane do dyspozycji saksońskie środki krajowe/landowe. RPK realizuje zadania przeniesione na niego przez Instytucję Krajową. Dotyczą one m.in.:  informacji i promocji w programie, szkoleń i doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców, przekazywania materiałów do WS na życzenie wnioskodawcy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.5) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).

Kontroler z art. 23

Kontroler z art. 23 (Rozporządzenia EWT)  jest odpowiedzialny za weryfikację i potwierdzenie kwalifikowalności wydatków partnera. Każde państwo uczestniczące w Programie wyznacza Kontrolera z Art. 23 odpowiedzialnego za przeprowadzanie weryfikacji wydatków przedstawianych przez wszystkich beneficjentów ze swojego terytorium.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.6) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).

Instytucja Audytowa

Instytucja Audytowa (IA) powoływana jest w oparciu o art. 21 ust 1 Rozporządzenia UE nr 1299/2013 i realizuje zadania określone w art. 127 Rozporządzenia UE nr 1303/2013. Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej (IA) jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów RP. Funkcję GIKS pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. IA jest niezależna od Instytucji Zarządzającej (pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej). IA ma wyłączną odpowiedzialność za planowanie i wybór projektów (operacji) objętych audytem, a także za uzgodnienie sposobu prowadzenia czynności audytowych oraz sprawozdawania z podjętych ustaleń i wydanych zaleceń/rekomendacji. Instytucja Audytowa będzie wspierana przez Grupę Audytorów składającą się z przedstawicieli każdego z uczestniczących państw.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.7) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).