Cel Programu

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Program wspiera transgraniczne projekty, które przyczyniają się do rozwiązania zbieżnych problemów i podejmują wyzwania dotyczące rozwoju polsko–saksońskiego pogranicza. Wspólne sprawy najlepiej i najskuteczniej realizuje się z udziałem partnerów z obu państw członkowskich. Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR)
Priorytet ten koncentruje się na wzmocnieniu spójności społecznej, zmianie postrzegania regionu i jego transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Działania podejmowane w ramach tej osi powinny prowadzić do wzrostu atrakcyjności obszaru wsparcia, wspierać ochronę, rewitalizację, dostępność zabytków kultury, przemysłu i rzemiosła wraz z ich otoczeniem oraz powinny polegać na polepszeniu infrastruktury kulturalnej. Wspierane są również przedsięwzięcia skierowane na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, takie jak wypracowanie wspólnych standardów i strategii ochrony i zachowania dóbr kultury, rewitalizacji i wspierania zabytków natury i kultury.

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)
Celem tego obszaru tematycznego jest usprawnienie przejazdów przez granicę i skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami w pasie przygranicznym. Interwencja w ramach programu powinna przyczynić się do wzrostu mobilności ludności, a co za tym idzie do większego ich udziału w życiu społeczno-gospodarczym obszaru wsparcia.

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)
Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej konieczne wzmocnienie potencjałów innowacyjnych. Założeniem jest tworzenie programów kształcenia dla szkół wyższych, jak również kształcenie zawodowe i ustawiczne zatrudnionych w zakresie kwalifikacji dostosowanych do wymagań polskich i niemieckich pracodawców w obszarze wsparcia. Wraz z nowymi programami nauczania wzrośnie także jakość kształcenia i szkoleń na wszystkich poziomach edukacji. Na każdym etapie kształcenia zwiększy się ilość czasu poświęconego na naukę języka niemieckiego/polskiego w celu pokonania bariery językowej. Do najważniejszych efektów tego priorytetu należeć ma wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)
Wiele wyzwań stojących przed obszarem wsparcia można w sposób najbardziej efektywny rozwiązać w ramach współpracy transgranicznej. Kluczowa jest przy tym rola administracji publicznej i instytucji, które posiadają doświadczenie w tego typu działalności. Ich zadaniem jest tworzenie trwałych platform współpracy na obszarze wsparcia. W tym kontekście efektem realizacji programu powinno być lepsze zrozumienie funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego sąsiada, a także inicjowanie działań mających na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur. Efektem programu ma być intensyfikacja współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom, w tym naturalnym.

W programie funkcjonuje również Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 2.04 MB
→ wersja z dnia 17.11.2023 r.
→ dokument ten jest zgodny z zasadami dostępności. Może zostać odczytany przez osoby niewidome lub słabowidzące przy użyciu czytnika.

 

Obszar Wsparcia

Po stronie polskiej
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 realizowany jest na terenie 10 powiatów:

9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim:
- bolesławiecki
- jaworski
- karkonoski (dawniej: jeleniogórski)
- kamiennogórski
- lubański
- lwówecki
- zgorzelecki
- złotoryjski)
- miasto Jelenia Góra

1 powiat w województwie lubuskim:
- żarski.

Po stronie niemieckiej
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 realizowany jest na terenie 2 powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia:
- Görlitz
- Bautzen.

Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 Rozporządzenia nr 1299/2013 możliwa jest realizacja projektów z partnerami spoza obszaru wsparcia Programu. W ramach projektu dopuszczalna jest realizacja działań poza obszarem wsparcia, jednak wysokość środków Programu wydatkowanych poza obszarem wsparcia nie może przekroczyć 20% dostępnej alokacji Programu. Ponadto projekt taki musi przynosić korzyść obszarowi wsparcia objętego Programem.


Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Mapa obszaru wsparcia

 

Typy projektów

Projekty w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 dzielą się na następujące rodzaje:

Projekty regularne

Projekty regularne: realizowane w ramach osi priorytetowych I – IV (rozdział IV.1.8 Podręcznika programu), minimalna wartość dofinansowania z EFRR projektu regularnego to 50 000 EUR.

Projekty flagowe

Projekty flagowe to wyjątkowa grupa projektów, mających znaczenie strategiczne dla obszaru wsparcia naszego programu. Wybierane były w dwóch etapach. Najpierw, w okresie od 11 sierpnia do 30 listopada 2014 przeprowadzony został nabór na szkice projektów flagowych, w których pomysłodawcy przedstawiali ich zasadnicze założenia. Projekty flagowe miały spełniać następujące kryteria:

  1. obejmować swoim zasięgiem i wywierać pozytywny oraz długotrwały wpływ na cały lub większość wspólnego obszaru wsparcia (obowiązkowo projekt musiał obejmować zasięgiem polską i niemiecką część obszaru wsparcia);
  2. mieć znaczenie strategiczne dla współpracy transgranicznej;
  3. mieć charakter horyzontalny lub poprzez działania pilotażowe zapewniać całościowe i innowacyjne rozwiązania zidentyfikowanych w Programie programów / celów;
  4. spełniać wszystkie kryteria współpracy transgranicznej;
  5. wyróżniać się szczególną jakością.

Spośród wszystkich propozycji wybrano pięć, których autorów zaproszono do złożenia wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie do dofinansowania zatwierdzone zostały trzy projekty flagowe:

Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim

TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym

CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast

 

Projekt parasolowy

Projekt parasolowy Fundusz Małych Projektów: realizowany w ramach osi priorytetowej IV (szczegółowe wytyczne znajdują się w rozdziale V); podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu parasolowego (zwanego dalej Projektem) jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (beneficjent wiodący). Partnerem projektowym jest Euroregion Neisse e.V. Szczgółowe informacje znajdują się w rozdziale V podręcznika programu: Projekt parasolowy - Fundusz Małych Projektów i mikroprojekty.

Mikroprojekty

Mikroprojekty: realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów (rozdział V.2).