Cel Programu

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Wspierane są transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i/lub podjęte.Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR)

Priorytet ten koncentruje się na wzmocnieniu spójności społecznej, zmianie postrzegania regionu i jego transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Działania podejmowane w ramach tej osi powinny prowadzić do wzrostu atrakcyjności obszaru wsparcia, wspierać ochronę, rewitalizację, dostępność zabytków kultury, przemysłu i rzemiosła wraz z ich otoczeniem oraz powinny polegać na polepszeniu infrastruktury kulturalnej. Wspierane są również przedsięwzięcia skierowane na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, takie jak wypracowanie wspólnych standardów i strategii ochrony i zachowania dóbr kultury, rewitalizacji i wspierania zabytków natury i kultury.

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)

Oczekiwanym rezultatem dla tej osi jest usprawnienie przejazdów przez granicę i skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami w pasie przygranicznym. Interwencja w ramach programu powinna przyczynić się do wzrostu mobilności ludności, a co za tym idzie do większego ich udziału w życiu społeczno-gospodarczym obszaru wsparcia.

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)

Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej konieczne wzmocnienie potencjałów innowacyjnych. Założeniem jest tworzenie programów kształcenia dla szkół wyższych, jak również kształcenie zawodowe i ustawiczne zatrudnionych w zakresie kwalifikacji dostosowanych do wymagań polskich i niemieckich pracodawców w obszarze wsparcia. Wraz z nowymi programami nauczania wzrośnie także jakość kształcenia i szkoleń na wszystkich poziomach edukacji. Na każdym etapie kształcenia zwiększy się ilość czasu poświęconego na naukę języka niemieckiego/polskiego w celu pokonania bariery językowej. Do najważniejszych efektów tego priorytetu należeć ma wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)

Wiele wyzwań stojących przed obszarem wsparcia można w sposób najbardziej efektywny rozwiązać w ramach współpracy transgranicznej. Kluczowa jest przy tym rola administracji publicznej i instytucji, które posiadają doświadczenie w tego typu działalności. Ich zadaniem jest tworzenie trwałych platform współpracy na obszarze wsparcia. W tym kontekście efektem realizacji programu powinno być lepsze zrozumienie funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego sąsiada, a także inicjowanie działań mających na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur. Efektem programu ma być intensyfikacja współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom, w tym naturalnym.

W programie funkcjonuje również Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

 Dokument Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 do pobrania. (pdf) 2.0 MB

 Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 2.04 MB - dokument jest zgodny z zasadami dostępności. Może zostać odczytany przez osoby niewidome lub słabowidzące przy użyciu czytnika.

Obszar Wsparcia

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 jest realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów:

9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim ( powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski) oraz m. Jelenia Góra, powiatu żarskiego w województwie lubuskim, oraz po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia: powiaty Görlitz i Bautzen.

Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 Rozporządzenia nr 1299/2013 możliwa jest realizacja projektów z partnerami spoza obszaru wsparcia Programu. W ramach projektu dopuszczalna jest realizacja działań poza obszarem wsparcia, jednak wysokość środków Programu wydatkowanych poza obszarem wsparcia nie może przekroczyć 20% dostępnej alokacji Programu. Ponadto projekt taki musi przynosić korzyść obszarowi wsparcia objętego Programem.

 

Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Mapa obszaru wsparcia

 

Typy projektów

Projekty w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 dzielą się na następujące rodzaje:

Projekty regularne

Projekty regularne – realizowane w ramach osi priorytetowych I – IV (rozdział IV.1.8 Podręcznika programu),

Minimalna wartość dofinansowania z EFRR projektu regularnego to 50 000 EUR.

Projekty flagowe

Projekty flagowe –  realizowane w ramach osi priorytetowych I, III oraz IV.  Nabory na projekty flagowe określane są w odrębnej procedurze i tylko na podstawie decyzji Komitetu Monitorująceggo o uruchomieniu tego procesu.

Projekt parasolowy

Projekt parasolowy Fundusz Małych Projektów – realizowany w ramach osi priorytetowej IV (szczegółowe wytyczne znajdują się w rozdziale V), Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu parasolowego (zwanego dalej projektem) jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (beneficjent wiodący). Partnerem projektowym jest Euroregion Neisse e.V. Szczgółowe informacje znajdują się w rozdziale V podręcznika programu. - Projekt parasolowy - Fundusz Małych Projektów i mikroprojekty.

Mikroprojekty

Mikroprojekty – realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów (rozdział V.2).