OPIS I SKŁAD

 

Program współpracy Interreg Polska – Saksonia na nową perspektywę 2021-2027 opracowała powołana do tego celu polsko-niemiecka Grupa Robocza. Skład Grupy został wyznaczony zgodnie z zasadą partnerstwa, w myśl której przy przygotowaniu i realizacji programów dofinansowanych przez UE ściśle współpracują ze sobą:

 • instytucje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Stąd obecność w Grupie Roboczej przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, a także partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie:

 • działających na rzecz ochrony środowiska oraz
 • odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równości płci i niedyskryminacji.

Zasadę partnerstwa określa art. 8 nowego rozporządzenia ogólnego[1] oraz europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa[2].  

 

Skład Grupy Roboczej:

 1. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)
 2. Instytucja Krajowa (IK) – Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (SMR)
 3. Przedstawiciel Międzyministerialnej Grupy Roboczej IMAG – saksońskie resorty fachowe
 4. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 5. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 6. Przedstawiciel powiatów  Görlitz i Bautzen
 7. Przedstawiciel Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa – Euroregion Neisse e.V., Euroregion Nysa
 8. Przedstawiciel partnerów gospodarczych – Industrie- und Handelskammer IHK – Dresden, Business Centre Club
 9. Przedstawiciel organizacji społecznych – Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen
 10. Przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego – organizacja ds. równości szans i niedyskryminacji – Fundacja Merkury, Landesfrauenrat Sachsen e.V.
 11. Przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego – organizacja ds. ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Fundacja EkoRozwoju (FER).
 

[1]  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (pdf) 3.68 MB ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej