Fundusz Małych Projektów

W ramach osi priorytetowej IV „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” utworzony został Fundusz Małych Projektów (FMP), który realizowany jest przez Euroregion Nysa. Dla beneficjentów FMP przewidziane będą odrębne procedury oceny małych projektów oraz sprawozdawczości.

Fundusz Małych Projektów ukierunkowany jest w szczególności na realizację spotkań w ramach tzw. projektów people-to-people, a jego celem jest dalsza intensyfikacja współpracy transgranicznej we wszystkich obszarach życia społecznego.

W ramach FMP wspierane są działania, które przyczyniają się do intensyfikacji i poprawy współpracy transgranicznej, w szczególności:

 • Organizacja i przeprowadzanie seminariów, konferencji i wydarzeń informacyjnych

 • Organizacja i przeprowadzanie spotkań, wymiany doświadczeń, pokazów, wydarzeń kulturalnych i sportowych

 • Wymiany grup, w szczególności wymiany grup dzieci, młodzieży, studentów i uczniów

 • Działania edukacyjne, wraz z modułami językowymi w celu poprawy kompetencji językowych

 • Projekty działań informacyjno - promocyjnych oraz reklama dla obszaru, opracowywanie wielojęzycznych publikacji i materiałów informacyjnych (przynajmniej w języku polskim i niemieckim) § Opracowanie wspólnych systemów informacyjno - komunikacyjnych na obszarze pogranicza

Wsparcie nie obejmuje:

 • infrastruktury i działań budowlanych

 • kursów językowych w czystej postaci

 • publikacji jednojęzycznych

 • działań politycznych partii

 • tłumaczeń, które są przedmiotem projektu

 • wyposażenia, które jest przedmiotem projektu

Czas trwania małego projektu nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. Wyjątek od w/w reguły musi zostać w odpowiedni sposób uzasadniony i zatwierdzony uchwałą Komitetu Sterującego FMP.

Łączna suma wydatków dla małego projektu nie może przekroczyć 30.000 EUR. Wysokość wsparcia ze środków EFRR wynosi maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż maksymalnie 20.000 EUR. Nie będą uwzględniane małe projekty do EFRR z budżetem poniżej 3.000 EUR.

Nabór wniosków na małe projekty odbywa się w sposób ciągły. Terminy w procedurze wnioskowania wynikają z terminów posiedzeń Komitetu Sterującego FMP. Nabory dedykowane są wnioskom na takie małe projekty, które będą przedsięwzięciami uzupełniającymi działania współpracy transgranicznej w ramach PW Interreg Polska - Saksonia 2014 -2022. Wnioskodawcy FMP mają możliwość korzystania z konsultacji i doradztwa, dotyczących idei projektu, zawartości merytorycznej wniosku projektowego oraz kwalifikowalności wydatków przed oficjalnym złożeniem wniosku w sekretariacie FMP (we właściwej terytorialnie części Euroregionu). Konsultacje i doradztwo prowadzone są bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Małe projekty, w momencie ich złożenia do sekretariatu FMP, co do zasady powinny być gotowe do realizacji, a więc posiadać niezbędną dokumentację i wymagane prawem pozwolenia. Dwujęzyczny wniosek, kompletnie wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania instytucji wnioskodawcy, należy składać w formie elektronicznej (online) oraz drukowanej wraz z wymaganymi załącznikami do:

- dla polskich wnioskodawców: Euroregion Nysa ul. 1 Maja 57 58-500 Jelenia Góra

- dla niemieckich wnioskodawców: Euroregion Neisse e.V. Hochwaldstr. 29 D - 02763 Zittau

Szczegółowe informacje na temat zasad aplikowania w ramach FMP znajdą Państwo na stronie: http://www.neisse-nisa-nysa.org

Na pytania polskich wnioskodawców / beneficjentów dotyczące projektów planowanych oraz realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów PW Interreg Polska - Saksonia 2014-2020 odpowiedzą:

Iwona Łuszczyszyn iwona@euroregion-nysa.pl 
Magdalena Krygier magda@euroregion-nysa.pl  

Telefon: 75 7676470

Euroregion Nysa
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra