Kontrola i audyt

Weryfikacja prawidłowości wydatków w projekcie przeprowadzana jest na dwa sposoby:

- Kontroler z art. 23 (kontroler pierwszego stopnia) -  zanim wniosek o płatność dla projektu trafi do Wspólnego Sekretariatu, wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera po kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Zadaniem kontrolerów jest m.in. potwierdzanie  kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zasadami programu, prawem unijnym i krajowym, także pod kątem realizacji wskaźników produktu (pod kątem ilości i jakości).

- Audyt - Polska i Saksonia wspólnie ustanowiły Instytucję Audytową (IA) oraz Grupę Audytorów, wspomagającą IA w jej zadaniach. IA jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w programie oraz przeprowadzanie audytów na próbie projektów zweryfikowanych przez kontrolerów.  Celem przeprowadzanego przez IA audytu jest potwierdzenie jakości kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów z art. 23, tzn. czy w próbie wydatków poświadczonych do KE objętych audytem nie znajdują się wydatki poniesione nieprawidłowo. 

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli i audytu znajdują się w rozdziale X podręcznika programu -  Kontrola i audyt (pdf) 529.0 KB oraz w zakładce na stronie Kontrola z art. 23