Zmiany w projekcie

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie.  Zmiany można podzielić na zmiany techniczne oraz zmiany merytoryczne. Zmiany techniczne wymagają poinformowania oraz – w zależności od ich charakteru – decyzji beneficjenta wiodącego i/lub partnerów projektu. Zmiany merytoryczne wymagają poinformowania beneficjenta wiodącego i jego decyzji, a następnie decyzji WS i/lub KM. Wnioski o zmianę łącznie dla obu rodzajów zmian można zgłaszać maksymalnie 4 razy w roku (2 techniczne oraz 2 merytoryczne, przy czym w przypadku zmian technicznych ograniczenie dotyczy tylko zmian wymagających akceptacji beneficjenta wiodącego). Zmiany nie mogą powodować zmian celów projektu.

Do zgłoszenia zmiany należy wykorzystać poniższe formularze. Formularz „Zgłoszenie zmian” należy wypełnić i podpisać w przypadku zgłoszenia każdej zmiany technicznej bądź zawnioskowania o zmianę merytoryczną, zaś załącznik „Zmiany finansowe” jest wypełniany dodatkowo w przypadku zmian dotyczących budżetu projektu. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo w plikach obu formularzy.

Nie jest konieczne wypełnienie formularzy w przypadku drobnych zmian, nie wymagających akceptacji partnera wiodącego bądź instytucji programowych:

- drobne przesunięcia budżetowe wewnątrz jednej kategorii wydatków i budżetu jednego partnera, nie wpływające na wysokość wydatków ponoszonych poza obszarem wsparcia w ramach projektu, tj. reguły 20% (tego typu drobne przesunięcia można zgłosić w ramach częściowego wniosku o płatność, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem Państwa projektu w WS)

- zmiana listy osób uprawnionych w ramach systemu SL2014 (należy w tym przypadku wypełnić następujący „wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014” [ Dotyczy załącznika A.2.6 – zgłoszenie osób uprawnionych do pracy w SL2014 (zip) 557.0 KB])

- zmiana danych teleadresowych partnera bądź osoby kontaktowej (wystarczy zwykłe zawiadomienie drogą elektroniczną)

- zmiana konta bankowego partnera wiodącego (konieczna jest pisemna informacja ze strony instytucji)

- zmiana harmonogramu płatności niewykraczająca poza okres 6 miesięcy (odbywa się za pośrednictwem systemu SL2014)

 

Formularze:

-  Zgłoszenie zmian Änderungsanzeige (docx) 973.0 KB

 Załącznik Zmiany finansowe Anhang Änderungen im Ausgabenplan

 Załącznik Zmiany finansowe Anhang Änderungen im Ausgabenplan INSTRUKCJA ANLEITUNG (docx) 986.0 KB

Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zmian w projekcie znajdują się w rozdziale IX.5 podręcznika programu -  Zmiany w projektach. (pdf) 630.0 KB