Deklaracja dostępności

Widok zawartości stron

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://pl.plsn.eu oraz https://de.plsn.eu .

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pl.plsn.eu/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.08.30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.05.27
Data sporządzenia deklaracji: 2020.05.27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zostały spełnione częściowo kryteria dostępu zgodne z ustawą. Ponieważ niektóre dokumenty pochodzą z innych źródeł, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Portalu część z nich nie jest niedostępna z następujących przyczyn:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Filmy nie posiadają napisów, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji lub transkrypcji.

Mogą wystąpić błędy dotyczące osadzenia styli.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Gibek, e-mail: anna.gibek@plsn.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 71 758 09 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: ul. Św. Mikołaja 81, piętro 4, 50-126 Wrocław

  1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Świętego Mikołaja oznaczone cyfrą 81. Do wejścia do budynku dochodzi się bezpośrednio ze strefy wyłączonej dla ruchu pojazdów z wyjątkiem  turystycznych pojazdów elektrycznych. Do wejścia dochodzi się z chodnika, który jest przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (chodnik jest jednocześnie podjazdem dla wózków). Wejście wyposażone jest w domofon. W budynku brak dodatkowych obszarów kontroli.
  2. Do siedziby biura znajdującej się na czwartym piętrze budynku prowadzą schody oraz winda. Winda znajduje się po lewej stronie krótkiego korytarza zaraz za wejściem do budynku. Dojście do windy nie wymaga podjazdów. Winda jest bezprogowa, wyposażona w dzwonek alarmujący na wypadek usterki. Winda może jednorazowo przewieźć maksymalnie 6 osób lub udźwignąć maksymalnie 480 kg.
  3. W budynku brak dodatkowych dostosowań.
  4. Wspólny Sekretariat nie dysponuje miejscami parkingowymi. Jedyną możliwością jest zaparkowanie samochodu w pobliżu siedziby na miejscach miejskich.
  5. Do siedziby Wspólnego Sekretariatu można dostać się z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.
  6. W siedzibie Wspólnego Sekretariatu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Również nie ma takiej możliwości online.