Powrót

Ważna informacja dla Beneficjentów

Ocena realizacji projektów w czasie zagrożenia epidemią

 

Drodzy Beneficjenci,

w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej informujemy, że Instytucja Zarządzająca, a także Wspólny Sekretariat oraz kontrolerzy z art. 23 będą brali pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów. Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań. Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewidujemy m.in:

- wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,
- wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
- elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu
- bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.


Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie prosimy również o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.