Zmiany Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych

 

W dniu 9 marca br. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (rozporządzenie nr 651/2014 tzw. GBER).

 

Co dalej?

Formalne przyjęcie rozporządzenia nastąpi po zakończeniu tłumaczenia tekstu na wszystkie języki urzędowe. Komisja przewiduje, że nastąpi to w najbliższych tygodniach, po czym nowelizacja wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Pomoc publiczna w programach Interreg zarządzanych przez Polskę

W programach Interreg przyznanie pomocy publicznej partnerom projektu uregulowane jest w przyjętym programie pomocowym[1], dla którego stosuje się przepisy GBER.

Zmianą istotną dla partnerów projektu jest podniesienie progów maksymalnego dofinansowania dla środków pomocowych określonych w GBER, w tym tj. art. 20 i 20a. Oznacza to, że nowy limit dofinansowania, w przypadku projektu z pomocą publiczną, wynosił będzie 2,2 mln euro na partnera na projekt (art. 20 GBER) oraz 22 tys. euro na partnera na projekt (art. 20a GBER).

Nowe limity będzie można stosować po wejściu w życie nowelizacji GBER. Oznacza to, że w przypadku obowiązywania nowelizacji GBER na dzień podpisania umowy o dofinansowanie, partner będzie mógł skorzystać z podwyższonych limitów.

 

Przypomnijmy!

Pomoc tzw. bezpośrednią w projekcie przyznaje Instytucja Zarządzająca i stosuje do tego przepisy art. 20 GBER. Pomoc pośrednia, której może udzielić partner projektu ostatecznym odbiorcą, jest dopuszczona na zasadach art. 20a GBER.

Pomoc bezpośrednia może również zostać udzielona jako pomoc de minimis.

 

Co jeszcze się zmienia?

  • Przepisy rozporządzenia GBER obowiązywać będą do końca 2026 r.
  • Komisja Europejska wskazała wyraźnie, w zmienionym art. 7 ust. 1 GBER, że w przypadku możliwości refundacji VAT na podstawie przepisów krajowych, kwota podatku nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych pomocy publicznej. Tym samym, VAT w projektach z przyznaną pomocą publiczną nie jest kosztem kwalifikowanym.

Więcej informacji oraz przyjęty tekst nowelizacji możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej do spraw Konkurencji:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/regulations_en

 

 

[1] Rozporządzenie MFiPR z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027.