Zatwierdzono kolejne projekty współpracy polsko-saksońskiej o łącznej wartości 5,07 mln euro. Wyniki posiedzenia KM w dn. 11-12-2018

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Dreźnie odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej na rzecz edukacji transgranicznej oraz współpracy pomiędzy instytucjami i obywatelami. Łączna wartość dofinansowania dla projektów wyniosła 5,07 mln EUR.

Główne cele zatwierdzonych przez KM projektów to intensyfikacja polsko-saksońskiej współpracy w obszarze przezwyciężenia barier socjokulturowych. Dofinansowanie uzyskały projekty edukacyjne, w których planowane są m.in. działania w zakresie upowszechnienia orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza oraz dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. W zatwierdzonych projektach przewidziano również działania w obszarze edukacji historycznej, edukacji na temat zdrowego żywienia oraz ekologii. Zatwierdzone projekty w obszarze współpracy partnerskiej obejmują współpracę instytucji kulturalnych, działania wspierające innowacyjność i kooperację przedsiębiorstw polsko-saksońskiego pogranicza, działania proekologiczne oraz wspierające aktywizację seniorów.

Ponadto w trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący podjął decyzję w sprawie planu działań informacyjno-promocyjnych w 2019 r. oraz dokonał przeglądu aktualnego stanu wdrażania programu.

 

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania III oś priorytetowa 11.12.2018 (pdf) 48.0 KB

 

 Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania IV oś priorytetowa 11.12.2018 (pdf) 42.0 KB

 

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych  do dofinansowania III oś priorytetowa_11.12.2018 (pdf) 33.0 KB

 

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych  do dofinansowania IV oś priorytetowa_11.12.2018 (pdf) 31.0 KB

 

 Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania_11.12.2018 (pdf) 1.37 MB