Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

Czas trwania konsultacji: 10. Stycznia 2018 – 8. Marca 2018

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. W celu umożliwienia Komisji jak najlepszego zrozumienia przedstawionego stanowiska zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w polach tekstowych przewidzianych do tego celu.

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE.

Informacje nt. konsultacji

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl

Zobacz kwestionariusz

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności