Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat perspektyw polsko-saksońskiej współpracy transgranicznej w latach 2021-2027

Szanowni Państwo,

pracujemy obecnie nad przygotowaniem nowego programu INTERREG dla granicy polsko-saksońskiej, z którego będą wspierane wspólne polsko-saksońskie przedsięwzięcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2021-2027. 

Są już znane zasadnicze założenia Polityki Spójności Unii Europejskiej, w tym EWT:

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz; 

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności; 

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego.

 

Jednym z nich jest koncentracja tematyczna. Oznacza ona, że programy powinny koncentrować się na ograniczonej liczbie zagadnień kluczowych dla obszaru danego programu.

Dla  poprawnego określenia priorytetów Programu z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań regionu duże znaczenie ma znajomość oczekiwań podmiotów funkcjonujących na obszarze przygranicznym w odniesieniu do przyszłej tematyki transgranicznych inicjatyw po roku 2020. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) oraz Saksońskim Ministerstwem Środowiska i Rolnictwa (Instytucją Krajową). Otrzymane informacje zostaną wykorzystane przy ustalaniu zakresu przyszłego programu, przy uwzględnieniu celów Polityki Spójności i celów EWT określonych w przepisach wspólnotowych.

 

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie i przesłanie kwestionariusza do dnia 30.09.2019 roku.

 

Link do ankiety (wersja polska): https://www.surveymonkey.com/r/SQXLZ29

Link do ankiety (wersja niemiecka): https://www.surveymonkey.com/r/PW56DBM

 

Ankieta jest anonimowa.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w określeniu przyszłych priorytetów programu.