Zakończyły się nabory na projekty w ramach III i IV osi priorytetowej programu

Nabory na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej – Edukacja transgraniczna oraz IV- Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 trwały od 03 lipca 2017 do 29 października 2017 roku.

Partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) w ramach naboru w III osi priorytetowej złożyli 4 aplikacje projektowe na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 523 820,74 Euro, tj.117,46 % alokacji w ramach naboru III osi priorytetowej (kwota ta stanowi 34,75 % środków przeznaczonych dla III osi priorytetowej w ramach Programu); w IV osi – 11 aplikacji projektowych na łączna kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 638 982,92 Euro, tj. 212,78 % alokacji w ramach naboru IV osi priorytetowej (kwota ta stanowi 52,25 % środków przeznaczonych dla IV osi priorytetowej w ramach Programu).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest w lutym 2018 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne przedstawia poniższa tabela.

 

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

Oś III Edukacja transgraniczna

4

3 523 820,74 €

Oś IV Współpraca partnerska
i potencjał instytucjonalny

11

10 638 982,92 €