Zakończył się nabór na projekty w ramach IV osi priorytetowej programu

Kolejny nabór na projekty regularne w ramach IV osi priorytetowej Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu INTERREG Polska-Saksonia trwał od 15 października do 30 listopada 2018 roku.

W ramach naboru partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 3 aplikacje projektowe na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  2 035 185,66     euro, tj. 9,97 % alokacji w ramach IV osi priorytetowej (kwota ta stanowi 145,00 % środków przeznaczonych dla IV osi priorytetowej w ramach tego naboru).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest na kwiecień 2019 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w ramach IV osi priorytetowej przedstawia poniższa tabela.

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

Oś IV -  Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

3

 

    2 035 185,66