Zakończył się nabór na projekty w ramach III osi priorytetowej Programu

Dziewiąty nabór na projekty regularne w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia trwał od 9 kwietnia do 2 lipca 2018 roku.

W ramach naboru partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 10 aplikacji projektowych na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  9 136 724,44 euro, tj. 90,10 % alokacji w ramach III osi priorytetowej (kwota ta stanowi 203.04 % środków przeznaczonych dla III osi priorytetowej w ramach tego naboru).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest na listopad 2018 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej przedstawia poniższa tabela.

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

Oś III -  Edukacja transgraniczna

10

 

9 136 724,44 €