Zakończył się nabór na projekty w ramach III i IV osi priorytetowej programu

Kolejne nabory na projekty regularne w ramach III i IV osi priorytetowej: Edukacja transgraniczna oraz Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu INTERREG Polska-Saksonia trwały od 27 maja do 15 października 2019 roku.

W ramach naboru w III osi priorytetowej partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  1 503 481,47 euro, tj. 14,83 % alokacji w ramach III osi priorytetowej (kwota ta stanowi 300,69 % środków przeznaczonych dla III osi priorytetowej w ramach tego naboru).

W ramach naboru w IV osi priorytetowej partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  5 695 978,82 euro, tj. 27,97 % alokacji w ramach III osi priorytetowej (kwota ta stanowi 284,80 % środków przeznaczonych dla IV osi priorytetowej w ramach tego naboru).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest na marzec 2020 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w ramach III i IV osi priorytetowej przedstawia poniższa tabela.

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

III

4

1 503 481,47 €

IV

10

5 695 978,82 €