Zakończył się nabór na projekty w ramach I osi priorytetowej Programu

Ósmy nabór na projekty regularne w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia trwał od 2 października do 30 listopada 2017 roku.

W ramach naboru partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 26 aplikacji projektowych na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  € 26 440 565,37 euro, tj. 121,86 % alokacji w ramach I osi priorytetowej (kwota ta stanowi 377,72 % środków przeznaczonych dla I osi priorytetowej w ramach tego naboru).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest na maj 2018 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w ramach I osi priorytetowej przedstawia poniższa tabela.

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

Oś I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

26

26 440 565,37 €