Zakończył się nabór na projekty w ramach I osi priorytetowej programu

Kolejny nabór na projekty regularne w ramach I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe Programu INTERREG Polska-Saksonia trwał od 1 października do 30 listopada 2018 roku.

W ramach naboru partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 17 aplikacji projektowych na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  19 373 915,23 euro, tj. 89,26 % alokacji w ramach I osi priorytetowej (kwota ta stanowi 307,46 % środków przeznaczonych dla I osi priorytetowej w ramach tego naboru).

Po zakończeniu oceny (formalno-administracyjnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji  Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Posiedzenie KM planowane jest na kwiecień 2019 r. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu).

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w ramach I osi priorytetowej przedstawia poniższa tabela.

 

Oś priorytetowa

Aplikacje projektowe

Wnioskowane dofinansowanie EFRR

Oś I -    Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

17

 

  19 373 915,23    €