Wspólny Sekretariat poszukuje pracownika

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

 

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027 poszukuje pracownika na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. administracyjno-finansowych.


Rekrutację prowadzi Centrum Projektów Europejskich w Warszawie pod Nr ref: CPE-PLSN-1/2023.

Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1

Przewidywane wynagrodzenie: 5500 - 5700 pln brutto.

Więcej informacji o instytucji: www.plsn.euwww.cpe.gov.pl.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Wspólnego Sekretariatu w zakresie zadań administracyjnych, finansowych, a także sprawozdawczych i informacyjnych. Praca na tym stanowisku wiąże się z częstym wykorzystaniem języka polskiego i niemieckiego.  

Idealny kandydat na ww. stanowisko powinien charakteryzować się zaangażowaniem, bardzo dobrą organizacją pracy, wysoką umiejętnością pracy z liczbami, posiadać dobre kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Konieczna jest również umiejętność pracy pod presją czasu i stresu (jednakże wyłącznie w godzinach pracy). Kandydat powinien być ponadto świadomy różnic w kulturze pracy podmiotów z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia Programu i być zainteresowany pracą w międzynarodowym środowisku.

Pracownikom oferujemy – oprócz ciekawej pracy w środowisku międzynarodowym w sercu Wrocławia – możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez kształtowanie własnego programu szkoleń w ramach dostępnego budżetu; atrakcyjny system wynagrodzeń; pracę w przyjaznym zespole.

Zakres obowiązków - główne zadania na stanowisku specjalisty

 1. Wsparcie pracy Wspólnego Sekretariatu w zakresie zadań administracyjnych, i sprawozdawczych (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów finansowych) oraz w zakresie zamówień publicznych.
 2. Współpraca z właściwymi jednostkami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Saksońskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Projektów Europejskich (CPE) w zakresie sprawozdawczości i planowania oraz monitorowania finansowego projektu Pomocy Technicznej oraz budżetu Wspólnego Sekretariatu jako komórki organizacyjnej CPE.
 3. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i monitorowaniem zamówień publicznych w ścisłej współpracy z właściwymi jednostkami CPE, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

4. Wsparcie działań informacyjnych i doradczych prowadzonych przez WS dla beneficjentów oraz wnioskodawców zainteresowanych programem.

5. Aktywne angażowanie się we wdrażanie Programu, działania towarzyszące, łącznie z uczestnictwem w seminariach i konferencjach programowych.

6. Okazjonalna (w ramach systemu zastępstw) realizacja innych zadań administracyjnych, w tym obsługa sekretariatu.

 

Praca we Wspólnym Sekretariacie wiąże się również z wyjazdami służbowymi, zwłaszcza na teren obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027 (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, Saksonia).

 

Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie),
 2. Dobra znajomość języka niemieckiego (minimum poziom B1),
 3. Biegła znajomość języka polskiego (minimum poziom C2), w tym: praktyczna umiejętność precyzyjnego i poprawnego językowo formułowania treści pism i dokumentów,
 4. Udokumentowany 2 letni staż pracy,
 5. Doświadczenie w realizacji zadań związanych z obsługą administracyjną projektów, instytucji w zakresie planowania i monitorowania wydatków lub też doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej zamówień publicznych,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), w tym umiejętność pracy w zakresie formuł i operacji na danych liczbowych.

 

Wymagania pożądane

 1. Praktyczna znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
 2. Znajomość specyfiki programów pomocowych UE, zwłaszcza odnoszących się do współpracy transgranicznej (INTERREG, ENI), w tym: regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 oraz 2021-2027 realizowanych z udziałem Polski, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia (w tym zapisów dotyczących Pomocy Technicznej),
 3. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w dziedzinie rachunkowości/księgowości lub nauk ścisłych,
 4. Udokumentowane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku lub studia za granicą,
 5. Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym,
 6. Znajomość języka angielskiego,

Spełnienie każdego z wymagań pożądanych stanowi dodatkowy atut kandydata i zwiększa jego szanse pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań koniecznych.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys zawodowy (CV) w j. polskim i niemieckim;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

 • administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest  Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;
 •  zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;
 • mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia;
 • zostałem/am poinformowany/a, że moja aplikacja może być przekazana instytucjom zaangażowanym w realizację ww. Programu tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie oraz Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Dreźnie (RFN).”

 

Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iod@cpe.gov.pl

 

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie lub przesyłać pocztą najpóźniej do 6 lutego 2023 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

Pozostałe informacje

 • ofert dostarczonych po terminie (liczy się data wpływu do nas) nie rozpatrujemy,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
 • oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia, zniszczymy,
 • w ramach procesu rekrutacji  odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w formule bezpośredniej w siedzibie wspólnego Sekretariatu lub w formule online (o miejscu/formule spotkania kandydaci zostaną powiadomieni),
 • jeżeli masz pytania dotyczące oferty, zadzwoń lub napisz: rekrutacja@cpe.gov.pl

 

Ogłoszenie dostępne jest również na stronie Centrum Projektów Europejskich: 
https://www.cpe.gov.pl/p3045/o-nas/praca-w-cpe/ogloszenia-o-naborze/centrum-projektow-europejskich-poszukuje-kandydata-na-pracownika-do-wspolnego-sekretariatu-programu--3045 
oraz w serwisie pracuj.pl: 
https://www.pracuj.pl/praca/starszy-a-specjalista-ka-ds-administracyjno-finansowych-wroclaw,oferta,1002340342?s=a714f364&searchId=MTY3NDU0NTI4MDgzMi41NzUy  

 

Zachęcamy do składania aplikacji!