WAŻNA INFORMACJA: możliwość wnioskowania o rozszerzenie zakresu działań w projekcie

Do Beneficjentów Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Informujemy, że istnieje możliwość poszerzenia zakresu merytorycznego obecnie realizowanych projektów oraz uzyskania zwiększonego dofinansowania z uwagi na dostępne w programie środki/ oszczędności w osiach priorytetowych I, III i IV. Proponowane przez Państwa działania:

  1. muszą być zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi projektu oraz danej osi priorytetowej;
  2. muszą wpływać na zwiększenie wartości wskaźników w projekcie, zwłaszcza wskaźników programowych lub (alternatywnie) w konkretny sposób przyczyniać się do niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 na obszarze wsparcia;
  3. nie mogą obejmować działań infrastrukturalnych, dla których konieczne byłoby pozyskanie pozwolenia na budowę lub innych zgód, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymagających oczekiwania;
  4. nie mogą powodować konieczności przedłużenia projektu poza 31.12.2022 r.

Koncepcję dodatkowych działań należy ustalić we współpracy ze wszystkimi Partnerami Projektu oraz przedstawić we wniosku o zmianę w projekcie.

W propozycjach dodatkowych działań we wniosku o zmiany prosimy ująć:

  1. dokładną informację o rodzaju działania, jego grupach docelowych, miejscu i terminie jego realizacji oraz roli poszczególnych Partnerów w tym działaniu;
  2. związane z wprowadzeniem nowego działania zmiany w budżecie projektu (zadanie, Partner, zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania EFRR w poszczególnych pozycjach budżetowych, nowe pozycje budżetowe);
  3. zmiany w wartości wskaźników projektowych i programowych (nowe wartości docelowe, zmiany w wartościach pośrednich wskaźników). Przy wprowadzaniu nowych wskaźników projektowych prosimy pamiętać o nieprzekraczaniu maksymalnej liczby pięciu wskaźników w projekcie;
  4. informację, w jaki sposób dodatkowe działania przyczyniają się do realizacji polityk horyzontalnych;
  5. inne zmiany w treści wniosku o dofinansowanie, wynikające z wprowadzenia nowych działań (np. niezbędne przedłużenie czasu realizacji projektu).

Aby usprawnić ocenę Państwa wniosku o zmianę, zalecamy uprzednie skonsultowanie z opiekunem projektu dodatkowych działań planowanych do ujęcia w tym wniosku. Podkreślamy jednak, że na żadnym etapie rozpatrywania Państwa wniosku nie można zagwarantować pozytywnej decyzji.

Zmiany w projekcie będą przedmiotem decyzji Komitetu Monitorującego. Opis procedury i formularze dostępne są pod następującym adresem: https://pl.plsn.eu/dowiedz-sie-co-zrobic-aby-dokonac-zmian-w-projekcie.
Informujemy, że zmiany w projekcie po ich ewentualnym zatwierdzeniu przez KM wejdą w życie dopiero po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie.

Wnioski o zmiany wynikające z rozszerzenia zakresu merytorycznego projektu nie będą wliczane do limitu zmian przypadających na dany rok kalendarzowy.

Jako termin graniczny złożenia takiego wniosku o zmianę proponujemy 7 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że cały czas możliwe jest również wnioskowanie o zwiększenie dofinansowania, w przypadku, gdy jest ono niezbędne dla prawidłowej realizacji/ ukończenia projektu.

Takie wnioski o zmianę można składać na bieżąco. Prosimy na jednym formularzu nie łączyć wniosków o rozszerzenie zakresu projektu z innymi zmianami, nieodzownymi do kontynuacji projektu w zwykłym trybie.