WAŻNA AKTUALIZACJA PAKIETU APLIKACYJNEGO (BUDŻET PROJEKTU) – dla wszystkich wnioskodawców

 

Informujemy, że w pakiecie aplikacyjnym dotyczącym wszystkich naborów wniosków zaktualizowaliśmy dwa pliki:

- plik  pomocniczy zawierający makro

- plik zawierający formuły do wklejenia do budżetu projektu (jeśli nie korzysta się z makra).

Nowe formuły uwzględniają zaokrąglenie wyliczeń dla stawek ryczałtowych do dwóch miejsc po przecinku. Może to mieć znaczenie przy walidacji danych przez system WOD2021, który sprawdza zgodność budżetu z danymi w zakładce „Źródła finansowania”.

Po uruchomieniu nowego pliku z makrem (v. 3) i otwarciu pliku z budżetem projektu i wciśnięciu CTRL+SHIFT+M wystarczy ponownie wybrać z listy rozwijanej każdą z wybranych już stawek ryczałtowych w zadaniu „Koszty pośrednie”. Formuły w kolumnie „Wartość ogółem” i „Wydatki kwalifikowalne” zaktualizują się wówczas automatycznie.