UWAGA! Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych od 1 stycznia 2021 r.

NOWA USTAWA PZP

 

Drodzy Beneficjenci,

realizując projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naszego programu wielu z Państwa jest zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Chcielibyśmy Państwa prosić o szczególną czujność w przypadku zamówień wszczynanych po 1 stycznia 2021 r., ponieważ będą one musiały być zgodne z wchodzącą tego dnia w życie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24 października 2019 r., poz. 2019).

Ustawa reguluje wiele istotnych kwestii, wprowadza pewne uproszczenia, ale równocześnie przewiduje wiele nowych obowiązków dla zamawiających, m.in.:

  • konieczność publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych planu zamówień publicznych;
  • bieżącej aktualizacji tego planu;
  • ogłoszeń o wyniku postępowania, o wykonaniu umowy i innych;
  • wprowadza regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach;
  • a także przewiduje, że komunikacja zamawiającego z wykonawcami musi się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa daje także prawo odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na każdym etapie postępowania, a zatem także np. na treść wzoru umowy czy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji niektórych obowiązków wynikających z ustawy będą określone w rozporządzeniach wykonawczych.

Warto także zwrócić uwagę, że 7 grudnia br. została podpisana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji usunięto m.in. przewidywany wcześniej w ustawie z 11 września 2019 r. zapis o tzw. zamówieniach bagatelnych, zmieniono także wiele innych przepisów.

Prosimy pamiętać o tych zmianach, aby mogli Państwo ze spokojem realizować planowane działania projektowe, czyniące z pogranicza polsko-saksońskiego miejsce jeszcze piękniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom z obu stron granicy.

 

Pełny tekst ustawy znajdą Państwo poniżej w pliku do pobrania, ale uwrażliwiamy, że tekst nie zawiera jeszcze zmian wynikających z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak tylko nowelizacja zostanie opublikowana, niezwłocznie Państwa poinformujemy.