PUBLICZNE KONSULTACJE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla Interreg Polska - Saksonia 2021-2027

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Uwagi dotyczące prognozy można zgłaszać do 18 października 2021 r.

Projekt programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza. Wybrała ona cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027:

 • Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
 • Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę
  • poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług, które sprzyjają włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online        
  • wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
 • Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Prognoza oddziaływania na środowisko jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 na środowisko.

Konsultacje są prowadzone zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Aby zgłosić uwagi na temat prognozy, prosimy o wypełnienie formularza on-line.

Uwagi mogą być zgłaszane także:

 • w formie pisemnej po wysłaniu ich na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • ustnie do protokołu, tzn. istnieje możliwość zgłaszania ich osobiście poprzez wcześniejsze umówienie się w Ministerstwie (zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sekretariatdwt@mfipr.gov.pl).

Ponadto prognoza zostanie wyłożona do wglądu:

 • w siedzibie Wspólnego Sekretariatu programu (50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 81, piętro IV),
 • w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pokój nr 1075).

 

Termin zgłaszania uwag upływa 18 października 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej lub bezpośrednio na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 

Publiczne konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl).

Wyklucza się ryzyko wystąpienia znaczących negatywnych transgranicznych oddziaływań na którykolwiek z komponentów środowiska, który wymagałby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.