Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dn. 15-16.05.2017 r.

Poniżej przedstawiamy rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dn. 15-16.05.2017 r.

 Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dn. 15-16.05.2017 r. (pdf) 821.0 KB

PROJEKT III OSI PRIORYTETOWEJ „Edukacja transgraniczna”

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Planowany okres realizacji

Wartość wnioskowanego dofinansowania EFRR (w euro)

  1.  

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

„Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

Landkreis Görlitz

Aby zintensyfikować transgraniczną współpracę polskich i saksońskich przedszkoli oraz odpowiednio wcześnie zapoznać dzieci z językiem i kulturą kraju sąsiada, łącznie 100 polskich i saksońskich nauczycieli wychowania przedszkolnego weźmie udział w szkoleniu przygotowującym do nauczania języka sąsiada. W tym celu opracowana zostanie koncepcja doskonalenia obejmującego 200 godzin z 4 modułami „Kurs języka sąsiada”, „Metody wczesnego nauczania języka sąsiada”, „Realioznawstwo kraju sąsiada” i „Wychowanie przedszkolne w PL i DE”. Nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystają w praktyce, planując i przeprowadzając w łącznie 35 polskich i saksońskich przedszkolach dni projektowe na temat języka i kultury kraju sąsiada. Te umiejętności zostaną poza tym wykorzystane przy wspólnym opracowywaniu polsko-niemieckich publikacji metodycznych wraz z płytą CD na temat „Tradycje i zwyczaje” oraz „Cztery pory roku”. Publikacje zostaną następne bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym przedszkolom na obszarze wsparcia i będą mogły w przyszłości być uzupełniane przez nauczycieli o własne materiały.
Dwie międzynarodowe konferencje dla łącznie 200 uczestników oraz strony internetowe i inne działania promocyjne będą służyły dyskusji i upowszechnieniu rezultatów projektu oraz przyczynią się do uwrażliwienia lokalnej społeczności na specyficzny potencjał wczesnej edukacji interkulturowej na obszarze wsparcia.

24 miesiące

 

(01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.)

155 101,39 EUR

 

z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków oraz rekomendacji

  1.  

Powiat Złotoryjski (Zakład Aktywizacji Zawodowej – ZAZ w Świerzawie)

ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Kloster St. Marienstern Zisterzienserinnen-Abtei (Warsztat dla osób niepełnosprawnych „St. Michael” w Panschwitz-Kuckau)

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie powiązań i rozszerzenie polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Innowacją zastosowaną w projekcie jest zmiana sposobu podejścia do kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie osoby niepełnosprawne, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną kształcą się w odizolowanych szkołach, a następnie w instytucjach bez nastawienia na uwarunkowania otwartego rynku. Dzięki wspólnej realizacji projektu i wykorzystaniu bazy dydaktycznej obu partnerów będzie możliwe stworzenie wspólnej oferty edukacyjnej w 10 zawodach, która będzie dopasowana do potrzeb otwartego rynku pracy oraz do możliwości osób niepełnosprawnych. Rozszerzenie i doposażenie bazy dydaktycznej umożliwi osobom niepełnosprawnym kształcenie w wybranym zawodzie w sposób efektywny w realnych warunkach. Dzięki temu zwiększy się znacznie ich szansa na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto projektodawca zaplanował praktyki dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz stworzenie Vademecum dla pracodawców, w którym zawarte będą uwarunkowania prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych po obu stronach obszaru wsparcia.

36 miesięcy (01.07.2017-30.06.2020)

 

1 275 921,09 EUR

 

z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków oraz rekomendacji

  1.  

Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., (Lipsk, SN)

Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada - Entdecke Dein Nachbarland!

Stowarzyszenie Semper Avanti

(Wrocław, PL)

Polsko-saksońskie przygranicze dotknięty jest migracją młodych ludzi oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników zajmujących się rzemiosłem oraz pielęgniarstwem, jednocześnie wykazuje możliwy do zwiększenia potencjał w gastronomii i turystyce. Te wyzwania strukturalne można lepiej pokonać poprzez intensywną współpracę transgraniczną. Projekt „Entdecke Dein Nachbarland!-Poznaj Kraj Sąsiada!“ oferuje program praktyk dla uczniów i zapewnia możliwości kooperacji i nawiązania współpracy:

1. W ramach programu praktyk partnerzy pośredniczą w znalezieniu miejsc stażowych w kraju sąsiednim dla  młodych ludzi ze wschodniej Saksonii i Dolnego Śląska uczących się rzemiosła, pielęgniarstwa, gastronomii oraz turystyki. W szkołach uczestniczących w projekcie przewidziano realizację branżowych warsztatów językowych przygotowujących do odbycia stażu. Zaplanowano także coroczne spotkania dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie edukacji zawodowej oraz podnoszenie kwalifikacji międzykulturowych i zawodowych uczniów. Dzięki temu projekt przeciwdziała odpływowi uczniów z regionu przygranicznego oraz niedoborowi wykwalifikowanych sił roboczych.

 

2. Projekt przewiduje także realizację ofert nawiązania współpracy dla multiplikatorów szkolnictwa zawodowego w obszarze wsparcia: dwa razy w roku odbędą się polsko niemieckie giełdy kooperacyjne (w Zgorzelcu/Bolesławcu/Lubaniu oraz Bautzen/Löbau/Görlitz) służące inicjowaniu współpracy transgranicznej w gospodarce i szkolnictwie zawodowym, ale także zademonstrowaniu istniejących już form współpracy. Warsztaty służące nawiązaniu współpracy organizowane dla przedsiębiorców i nauczycieli a także dwujęzyczna platforma internetowa umożliwiają wymianę doświadczeń i objęcie siecią współpracy inicjatyw zajmujących się edukacją zawodową z regionu wsparcia oraz rozwinięcie nowych form współpracy.

36 miesięcy

(2017.08.01 - 2020.07.31)

699 822,67 Euro

z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków oraz rekomendacji

  1.  

Gmina Zgorzelec

Ferie u sąsiadów

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Zittau e.V.

W projekcie skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat z Gminy Zgorzelec oraz (głównie) Zittau (po 50 osób ze strony polskiej oraz saksońskiej) zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie barier językowych i kulturowych oraz upowszechnienie wśród uczestników projektu wiedzy o kraju sąsiada, jego języku i tradycjach. Uczestnicy wezmą udział w 3 różnych, rozłożonych w czasie przedsięwzięciach:

  1. Wstępnych trzydniowych spotkaniach po obu stronach granicy (w Karpaczu i Seifhennersdorf) w styczniu/lutym 2018 r.
  2. Zajęciach językowych, kulturowych i rekreacyjnych związanych z poznaniem kraju sąsiada podczas ferii zimowych,
  3. Wspólnej 10-dniowej akcji letniej podczas wakacji w 2018 r.

Ponadto w ramach projektu odbędzie się 10-miesięczny kurs językowy dla pracowników instytucji partnerskich wzbogacony o spotkania tandemowe. Podniesie on kompetencje pracowników, a równocześnie przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy instytucjami partnerskimi i zdecydowanie ułatwi planowanie i realizację dalszych wspólnych działań edukacyjnych w przyszłości.

11 miesięcy

(2017.11.01. – 2018.09.25)

152 818,67

 

z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków