Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6.07. 2016 w Bad Muskau (I, II, III oś priorytetowa)

W dniach 5-6 lipca 2016 r. w Oranżerii Parku Księcia Pücklera (Bad Muskau) odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej obejmujące swoją tematyką wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, mobilność regionalną oraz edukację transgraniczną. Łączna wartość dofinansowania dla projektów wyniosła 21,6 mln EUR. W czasie obrad członkowie KM dokonali także przeglądu aktualnego stanu wdrażania programu, poddali pod dyskusję zaproponowany przez Wspólny Sekretariat harmonogram dalszych naborów, jak również zapoznali się z planami związanymi z ewaluacją programu.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się m.in. działania związane z rewitalizacją oraz promocją Parku Mużakowskiego jako wspólnego, polsko-saksońskiego dziedzictwa natury i kultury wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO (łącznie w ramach dwóch projektów przyznano prawie 1,7 mln Euro dofinansowania z EFRR), wspólny projekt Miast Zgorzelec i Görlitz związany z odbudową jednego z parków znajdujących się po obu stronach Nysy Łużyckiej (dofinansowanie EFRR w wysokości 3,1 mln Euro), jak również czwarta już odsłona projektu Przygoda z Nysą, w ramach którego samorządy z Polski i Niemiec wspólnie promują aktywne spędzanie wolnego czasu na pograniczu. Łącznie na projekty wspierające wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe KM przeznaczył 10 mln EUR.

KM zadecydował także o przyznaniu dofinansowania dla projektów drogowych, które usprawnią komunikację pomiędzy polskimi i saksońskimi miejscowościami pogranicza. Łącznie na modernizację dróg przekazanych zostało 9,9 mln Euro.

W ramach projektów z zakresu edukacji transgranicznej dofinansowanie uzyskały instytucje z Polski i Saksonii, które będą wspólnie realizować działania pozytywnie wpływające na transgraniczny rynek pracy. Dzięki podjętej współpracy młodzieży, możliwy będzie udział w szkoleniach i warsztatach, a także lepsze poznanie kraju sąsiada podczas licznych spotkań interkulturowych. Łącznie na projekty z zakresu edukacji transgranicznej KM przeznaczył 1,6 mln Euro.

 Rozszerzone zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania (pdf) 843.0 KB