Wspólny Sekretariat poszukuje pracownika

Zapraszamy do rekrutacji!

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 poszukuje do zespołu kandydata na stanowisko specjalisty - administratora biura

 

Rekrutację prowadzi Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, nr ref: CPE-PLSN-1/2021

 

Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1

Więcej informacji o instytucji: www.plsn.euwww.cpe.gov.pl.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Wspólnego Sekretariatu w zakresie zadań administracyjno-biurowych, sprawozdawczych, informacyjnych i doradczych. Praca na tym stanowisku wiąże się z codziennym wykorzystaniem języka polskiego i niemieckiego.  

Idealny kandydat to…

Idealny kandydat na ww. stanowisko powinien charakteryzować się zaangażowaniem, bardzo dobrą organizacją pracy, posiadać wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Konieczna jest również umiejętność pracy pod presją czasu i stresu (jednakże wyłącznie w godzinach pracy). Kandydat powinien być ponadto świadomy różnic w kulturze pracy podmiotów z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia Programu i być zainteresowany pracą w międzynarodowym środowisku.

Pracownikom oferujemy – oprócz ciekawej pracy w środowisku międzynarodowym w sercu Wrocławia – możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez kształtowanie własnego programu szkoleń w ramach dostępnego budżetu; atrakcyjny system wynagrodzeń; pracę w zgranym zespole.

Zakres obowiązków - główne zadania na stanowisku specjalisty

 1. Wsparcie pracy Wspólnego Sekretariatu w zakresie zadań administracyjno-biurowych i sprawozdawczych oraz w zakresie zamówień publicznych.

2. Wsparcie działań informacyjnych i doradczych prowadzonych przez WS dla beneficjentów oraz wnioskodawców zainteresowanych programem.

3. Aktywne angażowanie się we wdrażanie Programu, działania towarzyszące, łącznie z uczestnictwem w seminariach i konferencjach programowych.

4. Uczestnictwo i wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, aktualizacja strony Programu, promocja rezultatów projektów, publikacje).  

Praca we Wspólnym Sekretariacie wiąże się również z wyjazdami służbowymi, zwłaszcza na teren obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, Saksonia).

 

Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie),
 2. Dobra znajomość języka niemieckiego (minimum poziom B1),
 3. Biegła znajomość języka polskiego (minimum poziom C2),
 4. Udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań administracyjno-biurowych,
 5. Udokumentowany dwuletni staż pracy,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

 

Wymagania pożądane

 1. Znajomość specyfiki programów pomocowych UE, zwłaszcza odnoszących się do współpracy transgranicznej (INTERREG, ENI), w tym: regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 i 2021-2027 realizowanych z udziałem Polski, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wiedza nt. zakresu zadań Wspólnego Sekretariatu,
 2. Doświadczenie w udzielaniu wsparcia beneficjentom przy składaniu wniosków lub inne doświadczenie związane z doradztwem i obsługą klienta instytucjonalnego,
 3. Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym,
 4. Znajomość języka angielskiego,
 5. Doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej zamówień publicznych.

Spełnienie każdego z wymagań pożądanych stanowi dodatkowy atut kandydata i zwiększa jego szanse pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań koniecznych.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys zawodowy (CV) w j. polskim i niemieckim;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

 • administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest  Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;
 •  zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;
 • mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia;
 • zostałem/am poinformowany/a, że moja aplikacja może być przekazana instytucjom zaangażowanym w realizację ww. Programu tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie oraz Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Dreźnie (RFN).”

 

Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iod@cpe.gov.pl

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie lub przesyłać pocztą najpóźniej do 10 stycznia 2022 roku (do końca dnia) na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

Pozostałe informacje

 • ofert dostarczonych po terminie (liczy się data wpływu do nas) nie rozpatrujemy,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
 • oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia, zniszczymy,
 • w ramach procesu rekrutacji  odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna
 • spotkania planowane są w formie online w styczniu 2022 r.
 • wybrany/a kandydat/tka będzie proszony/a o dostarczenie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

jeżeli masz pytania dotyczące oferty, napisz: rekrutacja@cpe.gov.pl

 

obrazek