Wspólny Sekretariat poszukuje pracownika

Szukamy kandydatów na administratora biura, rekrutacja trwa do 15 marca 2020 r.

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista (administrator biura)
Nr ref. CPE-PL-SN-1/2020
Miejsce pracy: Wrocław
Liczba etatów: 1

Więcej informacji o instytucji: www.plsn.euwww.cpe.gov.pl.
Oferta pracy w pliku PDF znajduje się tutaj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Wspólnego Sekretariatu w zakresie zadań administracyjno-biurowych, sprawozdawczych, informacyjnych i doradczych. Praca na tym stanowisku wiąże się z codziennym wykorzystaniem języka polskiego i niemieckiego.  

Idealny kandydat na ww. stanowisko powinien charakteryzować się zaangażowaniem, bardzo dobrą organizacją pracy, posiadać wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Konieczna jest również umiejętność pracy pod presją czasu i stresu (jednakże wyłącznie w godzinach pracy). Kandydat powinien być ponadto świadomy różnic w kulturze pracy podmiotów z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia Programu i być zainteresowany pracą w międzynarodowym środowisku. Jednocześnie powinien posiadać umiejętność pracy z liczbami i dokumentami księgowymi.

Pracownikom oferujemy – oprócz ciekawej pracy w środowisku międzynarodowym w sercu Wrocławia – możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez kształtowanie własnego programu szkoleń w ramach dostępnego budżetu; atrakcyjny system wynagrodzeń; pracę w zgranym zespole.

Zakres obowiązków - główne zadania na stanowisku specjalisty

 1. Wsparcie pracy Wspólnego Sekretariatu w zakresie bieżących zadań administracyjno-biurowych i sprawozdawczych.
 2. Wsparcie działań informacyjnych i doradczych prowadzonych przez WS dla beneficjentów oraz wnioskodawców zainteresowanych programem.
 3. Aktywne angażowanie się we wdrażanie Programu, działania towarzyszące, komunikację z instytucjami programowymi w Polsce i Saksonii, łącznie z uczestnictwem w seminariach i konferencjach programowych.
 4. Uczestnictwo i wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje).  

Praca we Wspólnym Sekretariacie wiąże się również z wyjazdami służbowymi, zwłaszcza na teren obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, Saksonia).

Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie),
 2. Dobra znajomość języka niemieckiego (minimum poziom B1),
 3. Biegła znajomość języka polskiego (poziom C2),
 4. Udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań administracyjno-biurowych,
 5. Umiejętność pracy z liczbami (tzw. numeracy) oraz dokumentami księgowymi,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Wymagania pożądane

 1. Znajomość specyfiki programów pomocowych UE, zwłaszcza odnoszących się do współpracy transgranicznej (INTERREG, ENI), w tym: regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 realizowanych z udziałem Polski, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wiedza nt. zakresu zadań Wspólnego Sekretariatu,
 2. Udokumentowane doświadczenie w udzielaniu wsparcia beneficjentom przy składaniu wniosków lub inne doświadczenie związane z doradztwem i obsługą klienta instytucjonalnego,
 3. Doświadczenie w stosowaniu i znajomość prawa zamówień publicznych,
 4. Udokumentowane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku lub studia za granicą,
 5. Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym,
 6. Znajomość języka angielskiego.

Spełnienie każdego z wymagań pożądanych stanowi dodatkowy atut kandydata i zwiększa jego szanse pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań koniecznych.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy w j. polskim i niemieckim.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

- administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jestCentrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;

- zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;

- mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

- moja aplikacja może zostać przekazana do instytucji zaangażowanych w realizację ww. Programu, tj.: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie oraz Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa z siedzibą w Dreźnie (RFN).

Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iod@cpe.gov.pl

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać najpóźniej do dnia 15 marca 2020r.

- w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

- lub papierowej na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dokumenty sporządzone w innych językach niż polski, niemiecki lub angielski należy składać wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski) oraz przesłanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (w języku, w jakim dokument został sporządzony) lub oświadczenia o znajomości języka na wymaganym poziomie.

Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według obowiązującego prawa polskiego w tym zakresie.

Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, jako administrator danych osobowych, informuje, iż Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV, liście motywacyjnym oraz innych dokumentach wymaganych w poszczególnych ogłoszeniach o pracę będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.