Podsumowanie pierwszych naborów na projekty w ramach celu szczegółowego 1.1 i 3.1

 

Zakończyły się pierwsze nabory na projekty regularne w Programie Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 w celu szczegółowym 1.1 i 3.1, które trwały od 13 lutego do 12 maja 2023 roku.

W ramach naboru w celu szczegółowym 1.1 partnerzy wiodący obu krajów uczestniczących w Programie (Polska, Saksonia) złożyli 3 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 895 216,28 EUR, tj. 24,47 % alokacji w celu szczegółowym 1.1. W celu szczegółowym 3.1 partnerzy złożyli 7 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 5 874 274,05 EUR, tj. 52,14 % alokacji w celu szczegółowym 3.1.

Po zakończeniu oceny (formalnej oraz merytorycznej) projekty spełniające kryteria wskazane w Podręczniku Programu zostaną przedstawione do decyzji Komitetu Monitorującego Programu (KM), który dokona wyboru projektów do dofinansowania. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu (www.plsn.eu). Posiedzenie KM planowane jest na drugą połowę tego roku, więcej informacji podamy wkrótce.

Wstępne dane dotyczące naboru wniosków na projekty regularne w celach szczegółowych 1.1 i 3.1 przedstawia poniższa tabela.

Cel szczegółowy

Liczba wniosków projektowych

Wnioskowane dofinansowanie - suma

1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

3

2 895 216,28 EUR EFRR

3.1 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

 

7

5 874 274,05 EUR EFRR