Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

UZGODNIONY PROJEKT DOKUMENTU PROGRAMU PO KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

 


15 listopada 2021 r. Grupa Robocza ds. przygotowania programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 osiągnęła porozumienie w sprawie sposobu uwzględnienia w dokumencie programu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, które trwały od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 r. Członkowie GR przedyskutowali także konieczne uzupełnienia i doprecyzowania, wynikające z uwag Komisji Europejskiej (DG Regio) zgłoszonych w ramach roboczych konsultacji projektu dokumentu. Przyjęto także informację o wynikach konsultacji publicznych Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, której sporządzenie dla każdego programu jest obowiązkowe.
 
Tym samym Grupa Robocza zakończyła prace nad programem.

Wszystkim jej członkom serdecznie dziękujemy za ponad dwa lata dobrej, konstruktywnej współpracy, która umożliwiła uzgodnienie kształtu przyszłego programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027!
 
Kolejne etapy prac nad programem to jego zatwierdzenie przez rządy Polski i Saksonii i oficjalne przedłożenie programu do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Instytucja Zarządzająca planuje przedłożyć program do KE jeszcze w tym roku. Przy takim scenariuszu program mógłby być zatwierdzony najpóźniej w maju 2022 r. Do jego uruchomienia i ogłoszenia pierwszych naborów konieczne będzie jeszcze uzgodnienie dokumentów wdrożeniowych, przede wszystkim podręcznika programu, który będzie zatwierdzany już przez Komitet Monitorujący w nowym programie. Prace nad projektem tego dokumentu i poszczególnymi regulacjami, jak zasady kwalifikowalności wydatków czy kryteria oceny projektów, toczą się równolegle. Zakładamy, że pierwsze nabory będą mogły zostać ogłoszone w drugiej połowie przyszłego roku. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na naszej stronie internetowej www.plsn.eu!