Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej

Zakończony 02.07.2018, 16:15

Informacje o naborze

Zgodnie z Rozdziałem IV.1.7 Podręcznika Programu nabory projektów PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 prowadzone są przez Wspólny Sekretariat, a wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym (nabory).

W ramach programu funkcjonują tzw. nabory zamknięte, tj.:

  • ograniczone czasowo – w terminach określonych przez Komitet Monitorujący – informacja o terminach naborów oraz zasadach przeprowadzenia naboru jest dostępna dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej programu (plsn.eu),
  • ograniczone finansowo – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego określana jest kwota środków dostępnych w danym naborze,
  • ograniczone tematycznie – zgodnie z decyzjami Komitetu Monitorującego – na poszczególne lub wszystkie priorytety, na wybrane wskaźniki produktu, rezultatu, ukierunkowane na konkretne działania itp. Komitet Monitorujący wraz z kolejnymi etapami realizacji programu będzie decydował o zakresie merytorycznym naborów.

 Ogłoszenie z dnia 9  kwietnia 2018 o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (pdf) 701.0 KB

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 2 lipca 2018 r. do godz. 16:15

Sposób składania wniosków

Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy postępować zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

  1. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w języku polskim i niemieckim poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.plsn.eu. Treści zamieszczone we wniosku muszą być tożsame w obu językach.
  2. Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej – w języku partnera, którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki) w formie skanu i dodawane jako załączniki do wniosku w generatorze.
  3. W przypadku oświadczeń skany powinny przedstawiać oryginały oświadczeń. W przypadku pozostałych załączników skany  powinny przedstawiać oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (z czytelnym podpisem lub podpisem wraz ze stemplem imiennym osoby potwierdzającej zgodność z oryginałem).
  4. Dokumenty składane w językach innych niż j. polski lub j. niemiecki wymagają tłumaczenia przysięgłego na j. polski lub j. niemiecki. Wyjątkiem są dokumenty w języku angielskim – nie wymagają one tłumaczenia.

 

Pakiet aplikacyjny

Link do: Link do:  Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (Dokument programowy, wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w  dn. 11 czerwca 2015 r.) (pdf) 2.45 MB

Link do:   Podręcznik Programu (wersja VI) (pdf) 2.52 MB

Link do:  Wzór wniosku o dofinansowanie - przykład (pdf) 223.0 KB

Link do:  Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze (pdf) 876.0 KB

Link do:   Lista załączników do wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją (pdf) 880.0 KB (pdf) 881.0 KB

Link do:  Lista wskaźników produktu (pdf) 967.0 KB

Link do:  Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów (pdf) 1.0 MB

Link do:  Wzór umowy partnerskiej PL(docx) 141.0 KB

Link do:  Wzór umowy partnerskiej DE (docx) 141.0 KB

Link do:   Wzór umowy o dofinansowanie (pdf) 1.19 MB (pdf) 1.03 MB (wzór może ulec zmianie)

Link do:   Wzory oświadczeń i formularzy (zip) 1.44 MB (zip) 1.41 MB

Sporządzanie wniosku o dofinansowanie za pomocą generatora:

Link do: Generator wniosku o dofinansowanie

 

Listy sprawdzające:

 Karta oceny formalno-administracyjnej (pdf) 562.0 KB

 Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. (pdf) 1.24 MB

 Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. (pdf) 1.13 MB

W razie pytań i spostrzeżeń prosimy o kontakt z WS.