Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej

Zakończony 24.01.2017, 16:15

Zgodnie z Rozdziałem IV.1.7 Podręcznika Programu nabory projektów PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 prowadzone są przez Wspólny Sekretariat, a wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym (nabory).

W ramach programu funkcjonują tzw. nabory zamknięte, tj.:

  • ograniczone czasowo – w terminach określonych przez Komitet Monitorujący – informacja o terminach naborów oraz zasadach przeprowadzenia naboru jest dostępna dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej programu (plsn.eu),
  • ograniczone finansowo – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego określana jest kwota środków dostępnych w danym naborze,
  • ograniczone tematycznie – zgodnie z decyzjami Komitetu Monitorującego – na poszczególne lub wszystkie priorytety, na wybrane wskaźniki produktu, rezultatu, ukierunkowane na konkretne działania itp. Komitet Monitorujący wraz z kolejnymi etapami realizacji programu będzie decydował o zakresie merytorycznym naborów.

 Ogłoszenie z dnia 23 listopada o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020  (pdf) 701.0 KB

UWAGA!!! Uprzejmie informujemy, że w związku z sygnalizowanymi problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem generatora wniosków, w tym w szczególności z jego niedostępnością w dniu 6 stycznia 2017 r., termin zakończenia naboru projektów w ramach III osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” ogłoszonego w dniu 23 listopada 2016 r. zostaje przesunięty o jeden dzień, tzn. do 24 stycznia 2017 r. do godziny 16.15.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie w terminie od 23 listopada 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.  poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pod linkiem: https://pl.plsn.eu/generator-wnioskow

Sposób składania wniosków

Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy postępować zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

  1. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w języku polskim i niemieckim poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.plsn.eu. 
  2. Treści zamieszczone we wniosku muszą być tożsame w obu językach.
  3. Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej – w języku partnera, którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki) w formie skanu i dodawane jako załączniki do wniosku w generatorze.
  4. W przypadku oświadczeń skany powinny przedstawiać oryginały oświadczeń. W przypadku pozostałych załączników skany  powinny przedstawiać oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (z czytelnym podpisem lub podpisem wraz ze stemplem imiennym osoby potwierdzającej zgodność z oryginałem).
  5. Dokumenty składane w językach innych niż j. polski lub j. niemiecki wymagają tłumaczenia przysięgłego na j. polski lub j. niemiecki.

Pakiet aplikacyjny

Link do:  Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (Dokument programowy, wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w  dn. 11 czerwca 2015 r.) (pdf) 2.0 MB

Link do:  Podręcznik Programu (wersja IV)(pdf) 2.0 MB

Link do:  Wzór wniosku o dofinansowanie - przykład (pdf) 105.0 KB

Link do:  Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze (pdf) 900.0 KB

Link do:  Lista załączników do wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją (pdf) 897.0 KB

Link do:  Lista wskaźników produktu (pdf) 820.0 KB

Link do:  Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów (pdf) 1.0 MB

Link do:  Wzór umowy partnerskiej w wersji polskiej (pdf) 630.0 KB

Link do:  Wzór umowy partnerskiej w wersji niemieckiej (pdf) 772.0 KB

Link do:  Wzór umowy o dofinansowanie (pdf) 1.0 MB

Sporządzanie wniosku o dofinansowanie za pomocą generatora:

Link do: Generator wniosku o dofinansowanie

 

Listy sprawdzające:

 Karta oceny formalno-administracyjnej (pdf) 561.0 KB

 Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. (pdf) 1.0 MB

 Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. (pdf) 1.0 MB

 

W razie pytań i spostrzeżeń prosimy o kontakt z WS.