Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej

Zakończony 15.01.2016, 23:59

Zgodnie z Rozdziałem IV.1.7 Podręcznika Programu nabory projektów PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 prowadzone są przez Wspólny Sekretariat, a wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym (nabory).

W ramach programu funkcjonują tzw. nabory zamknięte, tj.:

  • ograniczone czasowo – w terminach określonych przez Komitet Monitorujący – informacja o terminach naborów oraz zasadach przeprowadzenia naboru jest dostępna dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej programu (plsn.eu),
  • ograniczone finansowo – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego określana jest kwota środków dostępnych w danym naborze,
  • ograniczone tematycznie – zgodnie z decyzjami Komitetu Monitorującego – na poszczególne lub wszystkie priorytety, na wybrane wskaźniki produktu, rezultatu, ukierunkowane na konkretne działania itp. Komitet Monitorujący wraz z kolejnymi etapami realizacji programu będzie decydował o zakresie merytorycznym naborów.

 Harmonogram naborów (pdf) 101.0 KB

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór
w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektów w I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

 Ogłoszenie z dn. 23 listopada 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne w ramach pierwszej osi priorytetowej – „Mobilność regionalna” w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (pdf) 669.0 KB

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat (w godz. 8.15 – 16.15)

Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020,

ul. Św. Mikołaja 81, 50-126 Wrocław

lub

Regionalny Punkt Kontaktowy (w godz. 8.00 – 15.00)

Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Sächsische Aufbaubank-Förderbank

Bahnhofstraße 24, , D-02826 Görlitz

Sposób składania wniosków

UWAGA: zgodnie z ustaleniami Komitetu Monitorującego z dn. 14 października 2015 r. w ramach pierwszych naborów, wnioski na projekty regularne powinny być przygotowane i złożone do Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu lub Regionalnego Punktu Kontaktowego w Görlitz w wyznaczonym terminie w formie papierowej. Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy postępować zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

  1. Wniosek należy złożyć w formie wydruku w dwóch jednobrzmiących wersjach językowych: w języku polskim i języku niemieckim.
  2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu w każdej wersji językowej, parafowanym na dole każdej strony i podpisanym w wyznaczonych miejscach (czytelny podpis bądź podpis ze stemplem imiennym) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (partnera wiodącego).
  3. Poszczególne części wniosku powinny zostać – po wypełnieniu i wydrukowaniu – spięte/ zszyte/ połączone w inny sposób zapewniający zachowanie układu kolejnych części wniosku o dofinansowanie.
  4. Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć jego wersję elektroniczną. Elektroniczna wersja wniosku powinna zostać przekazana na wybranym nośniku (płyta CD, pendrive). Należy zapisać na nim edytowalną wersję wniosku, a także wersję PDF.
  5. oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej – w języku partnera, którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki);
  6. oświadczenia powinny zostać przedstawione w oryginale; pozostałe załączniki – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (z czytelnym podpisem lub, alternatywnie, z podpisem wraz ze stemplem imiennym osoby potwierdzającej zgodność z oryginałem).

Pakiet aplikacyjny

Link do:  Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (Dokument programowy, wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w  dn. 11 czerwca 2015 r.) (pdf) 2.0 MB

Link do:  Podręcznik Programu (wersja II) (pdf) 1.0 MB

Link do:  Wzór wniosku o dofinansowanie (pdf) 1.0 MB

Link do:  Instrukcja wypełniania wniosku (pdf) 749.0 KB

Link do:  Lista załączników wraz z instrukcją (pdf) 746.0 KB

Link do:  Wzory oświadczeń i formularzy (zip) 672.0 KB

Link do:  Lista wskaźników produktu (pdf) 979.0 KB

Link do:  Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów (pdf) 1.0 MB

Link do:  Wzór umowy partnerskiej (pdf) 571.0 KB

UWAGA: nie jest to ostateczna wersja dokumentu

 Wzór umowy o dofinansowanie (pdf) 470.0 KB

UWAGA: nie jest to ostateczna wersja dokumentu

Uwaga!

Wniosek można wielokrotnie zapisywać i otwierać. W celu wydruku należy stworzyć plik PDF za pomocą odpowiedniego przycisku.

Dostarczyć należy wniosek w obu wersjach językowych w wersji wydrukowanej i podpisanej oraz elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF). Przed złożeniem wniosku sugerujemy sprawdzenie jego treści pod kątem merytorycznym i arytmetycznym.

Prosimy pamiętać, by regularnie zapisywać wniosek na dysku. W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji należy wypełniać poszczególne pola wniosku w odpowiedniej kolejności (np. najpierw wpisać wszystkie dane dotyczące partnerów projektu, zaś później definiować zadania, działania i wydatki).

W razie pytań i spostrzeżeń prosimy o kontakt z WS