Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Priorytetu 2 CEL 2.1

 

Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 otwiera nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących

Priorytetu 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

 

Cel szczegółowy 2.1.
Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Numer naboru: PLSN.02.01-IP.01-001/23
LINK do systemu składania wniosków: https://wod.cst2021.gov.pl

 

 1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 01.02.2023 do 28.04.2023 do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +01:00).

 

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.
Pola wniosku należy wypełniać w  j. polskim i j. niemieckim. Treści w obu językach muszą być tożsame. Do wniosku należy dołączyć  (w formie plików) załączniki zgodnie z Listą załączników do wniosku o dofinansowanie w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

W przypadku potrzeby wsparcia w zakresie obsługi aplikacji WOD2021 lub zgłoszenia błędów w aplikacji prosimy o kontakt na adres ami.plsn@plsn.eu lub kontakt@plsn.eu.
 

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

O dofinansowanie  mogą się ubiegać:

 1. jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe
 2. podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym:
  a) dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz
  b) posiadające osobowość prawną oraz
  c) finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym;
 3. organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
 4. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego
  - zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej (MŚP nie mogą pełnić roli partnera wiodącego);
 5. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione powyżej, przy czym każdy projekt musi być    projektem partnerskim (nie dotyczy EUWT, jeśli wśród jego członków są podmioty z Polski i Saksonii – w takim przypadku EUWT jest dopuszczalne również jako jedyny partner projektu). W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Wolnego Państwa Saksonia (RFN). Wyłącznie partner z Polski lub Saksonii może być partnerem wiodącym. Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wiodący.

 

 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia Programu obejmuje

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

 • podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia Góra w województwie dolnośląskim
 • powiat żarski w województwie lubuskim

na terenie Wolnego Państwa Saksonia (Republika Federalna Niemiec):

 • powiaty Görlitz i Bautzen

Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza obszarem wsparcia oraz udziału w   projektach partnerów spoza obszaru wsparcia są zawarte w podręczniku programu.

 

 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Typy przykładowych działań są zawarte  w rozdziale 2.2.2 Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2022)6703 z dnia 14 września 2022 r.

 

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 6 000 000 EUR.

 

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Zasady kwalifikowalności opisane są w podręczniku programu w rozdziale X. Budżet projektu i zasady kwalifikowalności

 

 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 EUR.

 

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Poszczególne etapy, kryteria i procedura oceny wniosków o dofinansowanie opisane są w opublikowanym na stronie programu dokumencie pt. „Metodyka oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027”.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania  podejmie Komitet Monitorujący (KM) Programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, w terminie, który  zostanie podany po zakończeniu naboru.

 

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi na ocenę i wybór projektu. Procedura skargowa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego udostępnionego na stronie internetowej programu.

 

 1. Dokumenty obowiązujące dla naboru

 

Na stronie internetowej programu znajdują się także inne materiały i dokumenty dla wnioskodawcy ważne przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w szczególności:

 

Przypominamy także o możliwości indywidualnej konsultacji koncepcji projektów:

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław
E-mail: kontakt@plsn.eu