Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Priorytetu 2 cel 2.1

Aktualny od 31.10.2023, 00:01 do 15.03.2024, 16:15

 

Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 otwiera nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących Priorytetu 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

 

Cel szczegółowy 2.1.

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

 

Numer naboru: PLSN.02.01-IP.01-002/23

LINK do systemu składania wniosków: https://wod.cst2021.gov.pl/callForProposals/proposal/dad5d7d0-3d57-438b-9198-984c35a1f2a4

 

 1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 31.10.2023 do 15.03.2024 do godz. 16.15 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +01:00).

 

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021https://wod.cst2021.gov.pl/. Pola wniosku należy wypełniać w  j. polskim i j. niemieckim. Treści w obu językach muszą być tożsame. Do wniosku należy dołączyć  (w formie plików) załączniki zgodnie z Listą załączników do wniosku o dofinansowanie w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

W przypadku potrzeby wsparcia w zakresie obsługi aplikacji WOD2021 lub zgłoszenia błędów w aplikacji prosimy o kontakt na adres ami.plsn@plsn.eu lub kontakt@plsn.eu.

 

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

1) jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe;

2) podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym

 • dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz
 • posiadające osobowość prawną oraz
 • finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym;

3) organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;

4) małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej (MŚP nie mogą pełnić roli partnera wiodącego);

 

5) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT

 

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione powyżej, przy czym każdy projekt musi być    projektem partnerskim (nie dotyczy EUWT, jeśli wśród jego członków są podmioty z Polski i Saksonii – w takim przypadku EUWT jest dopuszczalne również jako jedyny partner projektu). W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Wolnego Państwa Saksonia (RFN). Wyłącznie partner z Polski lub Saksonii może być partnerem wiodącym. Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wiodący.

 

 1. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia Programu obejmuje

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

 • podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia Góra w województwie dolnośląskim
 • powiat żarski w województwie lubuskim

na terenie Wolnego Państwa Saksonia (Republika Federalna Niemiec):

 • powiaty Görlitz i Bautzen

 

Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza obszarem wsparcia oraz udziału w projektach partnerów spoza obszaru wsparcia są zawarte w podręczniku programu.

 

 1. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie

Typy przykładowych działań są zawarte  w rozdziale 2.2.2 Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2022)6703 z dnia 14 września 2022 r.

 

 1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 6 000 000 EUR.

 

 1. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Zasady kwalifikowalności opisane są w podręczniku programu w rozdziale X. Budżet projektu i zasady kwalifikowalności

 

 1. Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 EUR.

 

 1. Kryteria i zasady wyboru projektów

Poszczególne etapy, kryteria i procedura oceny wniosków o dofinansowanie opisane są w opublikowanym na stronie programu dokumencie pt. „Metodyka oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027”.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania  podejmie Komitet Monitorujący (KM) Programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, w terminie, który  zostanie podany po zakończeniu naboru.

 

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi na ocenę i wybór projektu. Procedura skargowa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego udostępnionego na stronie internetowej programu.